Ελεύθεροι επαγγελματίες: Βήμα – βήμα η αίτηση για τα 300 ή 534 ευρώ – Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις

Μέχρι τις 25 Ιουνίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ ή 300 ευρώ για το μήνα Μάιο.

Την αποζημίωση των 534 ευρώ θα λάβουν όσοι παρέμειναν κλειστοί με κρατική εντολή και μετά τις 18 Μαΐου 2020 ενώ 300 ευρώ θα χορηγηθεί σε όσους είχαν πληγεί αλλά τα περιοριστικά μέτρα δεν παρέμειναν σε ισχύ μετά τις 18 Μαΐου 2020.

Δικαιούχοι της ειδικής αποζημίωση είναι:

 • Ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι
 • Ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων,
 • Επιχείρηση με τη μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής (ΙΚΕ), με μέχρι και είκοσι  (20) εργαζόμενους ή χωρίς καθόλου εργαζομένους,
 • Συμπλοιοκτησία, κοινωνία αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εξαιρούνται οι κοινωνίες κληρονόμων εταίρων ΕΠΕ
 • Όσοι έχουν έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και  ενεργό  στις  20.03.2020  Κωδικό  Αριθμό  Δραστηριότητας  (ΚΑΔ)  έναν  από  τους  αναγραφόμενους στους πίνακες (Ι ή ΙΙ)της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 134/16.6.2020, είτε ως κύριο ή ως δευτερεύοντα του οποίου τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους  2018,  είναι  μεγαλύτερα  από  τα  ακαθάριστα  έσοδα  που  αντιστοιχούν  στον  κύριο  ΚΑΔ  στις 20.03.2020.
 • Επιχείρηση που στις 20.3.2020 εντασσόταν στην γενική κατηγορία πληττόμενων δραστηριοτήτων και των οποίων η δραστηριότητα υπάγεται στις περιγραφικές (χωρίς αναγραφή ΚΑΔ) δραστηριότητες που αναφέρονται στο τέλος του συνημμένου πίνακα Ι ή ΙΙ της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 134/16.6.2020.

Προϋποθέσεις

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

 •  Έχει υποβληθεί μέχρι και τις 20.3.2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018,  με  ποσό  ακαθαρίστων  εσόδων  (κωδ.  047  της  δήλωσης  Ε3)  μεγαλύτερο  του  μηδενός.(εξαίρεση όσοι έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1.10.2018). Αν είστε επιχείρηση θαλάσσιας αλιείας,έχετε  υποβάλει  μέχρι  και  τις  20.3.2020  δήλωση  φορολογίας  εισοδήματος  του φορολογικού έτους 2018.
 • Έχουν υποβληθεί  μέχρι  και τις  16.06.2020,  όλες τις δηλώσεις  ΦΠΑ,  που υπήρχε  υποχρέωση υποβολής, για τις φορολογικές περιόδους από 1.1.2018 μέχρι και τις 29.2.2020.
 • Δεν είναι σε  αδράνεια  από  1.4.2019 και  μετά,  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  ΚΥΑ ΓΔΟΥ 134/16.6.2020.
 • Είναι επιχείρηση  που  πραγματοποιεί  απαλλασσόμενες  από  το  ΦΠΑ  πράξεις  (εκροές)  και  έχει τροποποιήσει τις δηλώσεις, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, σύμφωνα με τους όρους της ΓΔΟΥ 134/16.06.2020.
 • Δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

 Η αίτηση

Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο των δικαιούχων και της πλήρωσης των προϋποθέσεων και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι ο αιτών δικαιούται την αποζημίωση ειδικού σκοπού σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ ΓΔΟΥ134/16.6.2020.Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του Taxisnet της ΑΑΔΕ.

Προκειμένου να υποβληθεί αίτηση για την αποζημίωσης πρέπει να επιλέξετε:

 • το αντίστοιχο τετραγωνίδιο της υπεύθυνης δήλωσης,
 • το αντίστοιχο τετραγωνίδιο χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπούτο πεδίο «Υποβολή αίτησης». ΠΡΟΣΟΧΗ!Ειδικά οι επιχειρήσεις που στις 20.03.2020 εντάσσονταν στην γενική κατηγορία πληττόμενων δραστηριοτήτων και των οποίων η δραστηριότητα υπάγεται στις περιγραφικές (χωρίς ΚΑΔ) δραστηριότητες που  αναφέρονται  στο  τέλος  του  συνημμένου  πίνακα  Ι  ή  του  συνημμένου  πίνακα  ΙΙ,  επιβεβαιώνουν, συμπληρώνοντας ειδικό σχετικό πεδίο, ότι ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Η συμπλήρωση αυτή, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986.Σε περίπτωση που επιθυμείτε την ανάκληση της αίτησης μπορείτε να μεταβείτε στην αρχική σελίδα και αφού εισέλθετε εκ νέου στην εφαρμογή, να αναιρέσετε την επιλογή « Αιτούμαι τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού» επιλέγοντας το σχετικό τετραγωνίδιο. Στην περίπτωση που εισέλθετε εκ νέου στην εφαρμογή εμφανίζεται το μήνυμα: «Στις […] ανακαλέσατε την αίτηση χορήγησης αποζημίωσης ειδικού σκοπού».

newsbeast.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ