Διευκρινήσεις Διγαλάκη για τη λειτουργία των φοιτητικών εστιών – Στέγαση σε τουριστικά καταλύματα κατά περιπτώσεις

Σύμφωνα με τη γενικότερη στρατηγική έναντι της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με την με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21.3.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄956), μετά από εισήγηση του ΕΟΔΥ, επιβλήθηκε για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, η προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας των εστιών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής από τις 25.3.2020 έως και 10.4.2020.

Μετά από συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τα συναρμόδια Υπουργεία, συμπεριλήφθηκε στην με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035/22.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄987), η πρόβλεψη διαμονής σε τουριστικά καταλύματα φοιτητών των ΑΕΙ και αλλοδαπών επισκεπτών των ΑΕΙ που βρίσκονται στην Ελλάδα, οι οποίοι στεγάζονται σε φοιτητικές εστίες ή σε ξενοδοχεία με φροντίδα των ΑΕΙ ή/και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, και οι οποίοι δεν δύνανται να διαμείνουν σε κατοικία στην ημεδαπή.

Ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλης Διγαλάκης, αρμόδιος για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης, έχει ήδη εκδώσει οδηγίες εφαρμογής των εν λόγω νομοθετικών προβλέψεων και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Τουρισμού, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και τις διοικήσεις των ΑΕΙ με σκοπό την άμεση υλοποίηση τους:

Με την με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄956) επιβλήθηκε, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, η προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας των εστιών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής για το χρονικό διάστημα από 25.3.2020 έως 10.4.2020.

Για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του ως άνω μέτρου πρόληψης, οι διοικήσεις των Α.Ε.Ι., μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών τους καλούνται να ενημερώσουν άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο τους διαμένοντες στις εστίες ότι θα πρέπει να εκκενώσουν τα δωμάτιά τους, καθώς η λειτουργία των φοιτητικών εστιών διακόπτεται από την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020.

Σε περίπτωση όπου υπάρχουν φοιτητές των Α.Ε.Ι. ή αλλοδαποί φοιτητές ή επισκέπτες των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, οι οποίοι στεγάζονται σε εστίες των Α.Ε.Ι. ή σε ξενοδοχειακές μονάδες με κάλυψη της σχετικής δαπάνης από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., και δεν δύνανται αποδεδειγμένα να διαμείνουν σε κατοικία στην ημεδαπή, δύνανται κατ΄ εξαίρεση να στεγαστούν σε τουριστικά καταλύματα, σε εφαρμογή της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035/22-03-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄987).

Ειδικότερα, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Α.Ε.Ι. οφείλουν να ενημερώσουν το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σχετικά με το εάν υπάρχουν διαμένοντες, οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν έχουν κατοικία εντός της ελληνικής επικράτειας, όπου δύνανται να διαμείνουν για όσο χρονικό διάστημα οι εστίες τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας.

Στην ως άνω κατηγορία εντάσσονται οι κάτωθι κατηγορίες υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) φοιτητές των Α.Ε.Ι., οι οποίοι διαμένουν ήδη σε εστία ή σε ξενοδοχειακή μονάδα, είναι ορφανοί από τους δύο γονείς τους, δεν διαθέτουν στην κυριότητα ή κατοχή τους κατοικία εντός της ελληνικής επικράτειας, και δεν έχουν εγγύτερο συγγενή ή άλλο πρόσωπο στην κατοικία του οποίου μπορούν να διαμείνουν προσωρινά.

β) αλλοδαποί/αλλογενείς φοιτητές των Α.Ε.Ι., οι οποίοι διαμένουν ήδη σε εστία ή σε ξενοδοχειακή μονάδα, και δεν διαθέτουν οι ίδιοι ή συγγενείς τους έως β΄ βαθμού στην κυριότητα ή κατοχή τους κατοικία εντός της ελληνικής επικράτειας.

γ) αλλοδαποί φοιτητές ή επισκέπτες των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται προσωρινά στην Ελληνική Επικράτεια στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών.

Οι διοικήσεις των Α.Ε.Ι. παρακαλούνται όπως αποστείλουν σήμερα Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, το αργότερο έως τις 16:00 εκτίμηση του συνολικού αριθμού αυτών που εντάσσονται στις ως άνω κατηγορίες, με σχετική αναφορά της πόλης που βρίσκεται η εστία ή η ξενοδοχειακή μονάδα στην οποία διαμένουν.

Παράλληλα, οι φοιτητές, οι οποίοι εντάσσονται σε μία από τις δύο πρώτες κατηγορίες και πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, οφείλουν να υποβάλουν το αργότερο έως τις 24 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ προς τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του οικείου Α.Ε.Ι. σχετική υπεύθυνη δήλωσή του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρουν σε ποια κατηγορία εντάσσονται και ότι πληρούν τις ανά περίπτωση οριζόμενες προϋποθέσεις.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις των φοιτητών αξιολογούνται ως προς το περιεχόμενο τους από το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Α.Ε.Ι. εντός της ίδιας ημέρας, σύμφωνα με το τηρούμενο αρχείο της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου Α.Ε.Ι.. Εν συνεχεία κάθε Α.Ε.Ι. οφείλει να αποστείλει το αργότερο έως τις 24 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., κατάλογο με τον συνολικό αριθμό των φοιτητών των Α.Ε.Ι (περιπτώσεις α΄ και β΄) και επισκεπτών των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών (περίπτωση γ΄) για τους οποίους θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα στέγασης τους σε τουριστικά καταλύματα, τα προσωπικά τους στοιχεία και αναφορά της πόλης που βρίσκεται η εστία ή η ξενοδοχειακή μονάδα που διαμένουν.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 113/12-03-2020 εγκύκλιο «Οδηγίες εφαρμογής της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα», η υποβολή των σχετικών δηλώσεων θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, ενώ η υπεύθυνη δήλωση (e-dilosi) δύναται να πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68).

zarpanews.gr

3 ΣΧΟΛΙΑ

 1. τι σαχλαμαρες ειναι αυτες! Ετσι μαζεμενοι οπως ειναι καντε μια καλη απολυμανση βαλτε και 1-2 φυλακες και ολα ομορφα. Αντε να αρχισουν να μετακινουνται απο ολες τις εστιες της Ελλαδος φοιτητες. Να μπαινουν σε πλοια, λεωφορεια κτλ οταν μολις χθες βγαλατε απαγορευση κυκλοφοριας! Κυριε Διγαλακη ειστε οτι να ναι!
  ΥΓ. Το κοσμος για τη μεταφορα ορισμενων φοιτητων ποιος θα την καλυψει; Τους φοιτητες που εργαζονται ή αυτους που δε θελουν (λογικα) να επιστρεψουν σπιτι τους επειδη καποιος γονεας μπορει να αντιμετωπιζει προβληματα υγειας.

 2. Αγαπητέ κ . Διγαλάκη
  – Έχετε κάνει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στους φοιτητές / τριες που ενδέχεται να μετακινηθούν ;
  – Έχετε σκεφτεί το ενδεχόμενο να νοσήσουν κατά την διάρκεια του ταξιδιού τους με λεωφορεία , πλοία και αεροπλάνα και να μεταφέρουν τον κοροναϊό στις οικογένειες τους ;
  Πιστεύω ότι ακόμα έχετε τον χρόνο να καταργήσετε την Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία δεν τιμά ούτε τον Πρωθυπουργό , ούτε την κυβέρνηση ούτε το πρόσωπο σας !
  Μην καταργείτε μόνοι σας τα μέτρα που ζητάτε από όλους εμάς να σεβαστούμε και να τηρήσουμε !

 3. Βγαινει λοιπον ενα πρωι ο πρωθυπουργος και λεει απαγορευση ασκοπων μετακινησεων. Προστιμο σε οποιον δεν το τηρει και αυστηρη επιτηρηση. Και βγαινει μετα ο κυριος Διγαλακης και λεει κλεινω τις εστιες. Ολοι σπιτια σας! Παμε λοιπον, απο ολα τα πανεπιστημια της Ελλαδος να ξεκινησουν μετακινησεις νεων, οπου συνηθως περνανε ασυμπτωματικα τον ιο , για να πανε στους γονεις τους. Να γυρισουν δηλαδη τα παιδια στα χωρια και στις επαρχιες να μας κολλησουν. Επισης ο ”κυριος” Διγαλακης δε μας εξηγει το ΓΙΑΤΙ! Καθως αν δεν υπαρχει σοβαροη αιτια, ειναι πολυ επικινδυνη και σιγουρα ασκοπη αυτη η μετακινηση. Να ξεκινησει το παιδι μου απο τη Θεσσαλονικη να ρθει στα Χανια, να μπει σε λεωφορεια και πλοια (γιατι προφανως τα αεροπορικα ειναι για αλλες τσεπες). ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ”κυριε΄΄ Διγαλακη! Ντρεπομαστε για εσας!

  ΥΓ. Καποιοι ανθρωποι εχουν διαχειριστει σωστα αυτη την κριση ως ενα βαθμο. Και υπαρχετε κι εσεις και τα κανετε σκατα! Ελπιζω να μας απασχολειται για λιγο καιρο, γιατι τωρα θα κριθειτε. Παρτε λοιπον το μετρο πισω οπως εκανε και ο Αδωνις.

  ΥΓ2. Τα παιδια μου ακομα προσπαθουν να καταλαβουν πως δε θα χαθει το πανεπιστημιακο εξαμηνο και περιμουν οπως και οι καθηγητες τους αποφασεις απο τωρα! Και οχι τον Ιουνη! ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ! ΑΧΡΗΣΤΕ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ