Κρήτη | Συνεδριάζει την Τρίτη η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα γίνει την Τρίτη 12 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου (Πλατεία Ελευθερίας), με τα παρακάτω θέματα:
Α. Ανακοινώσεις Προέδρου
Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης:
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»):
1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης, διακήρυξης δημοπρασίας και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΤΟ ΓΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ 430043 Υποέργο: 01.10.13.003.004: Β΄ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ)», Προϋπολογισμού 15.700.000,00€, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 873/05-01-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
2. Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αναθεώρηση Αρχιτεκτονικής μελέτης και τροποποιηση της Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης στο Γυμνάσιο – Λύκειο Αρχανών», προϋπολογισμού 17.900,00 € με Φ.Π.Α. σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 399/04-01-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟ ΤΟΥ 2015, 1ο Υποέργο: 00.40.90.005: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙ – ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ, αναδόχου «Κ/Ξ ΓΛΑΚΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΣΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 169408/28-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟ ΤΟΥ 2015, Υποέργο: 00.40.90.008: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΑΚ Κ.Α. 2013ΕΠ00200012», αναδόχου «Κ/Ξ ΜΑΡΜΙΤΕΛ ΑΕ-ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 167805/23-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναμόρφωση Θαλάμων Γηροκομείου Ηρακλείου και Προσθήκη νέας πτέρυγας», αναδόχου «ΝΕΟΔΜΗΤΟΝ ΡΟΔΟΥ ΑΕ», σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 10.000 Ευρώ, για το οικονομικό έτος 2016, για αποζημίωση υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε Ηρακλείου που διενεργούν επιθεωρήσεις εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας από τον ΚΑΕ 01.072-00.0515, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 44/05-01-2016 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου.
7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.000,00 Ευρώ, οικονομικού έτους 2016, για αποζημίωση μελών των εξεταστικών επιτροπών διενέργειας εξετάσεων απόκτησης αδειών τεχνικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, από τον ΚΑΕ 01.072-00.0515, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 55/05-01-2016 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου.
8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου – Τμήμα Κτηνιατρικής για το Β΄ δίμηνο έτους 2015, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 120/05-01-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου.
9. Συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου Αλιείας, που θα πραγματοποιηθεί από 20 έως 21 Ιανουαρίου 2016 στο Ηράκλειο, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ.
10. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων ΠΚ και ΠΕ Ηρακλείου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.
11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες της ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.
12. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας αλατιού για τις ανάγκες της ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.
13. Έγκριση ανάθεσης μεταφοράς διαφημιστικού υλικού σε τουριστικές Εκθέσεις που θα συμμετέχει η ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.
14. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της ΠΕ Χανίων, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού ΠΕ Χανίων.
15. Συγκρότηση επιτροπών για την παραλαβή αγαθών και υπηρεσιών έτους 2016 στην ΠΕ Χανίων, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού ΠΕ Χανίων.
16. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της ΠΕ Ρεθύμνου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.
17. Έγκριση μετακινήσεων, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ