Τι ισχύει για τη μίσθωση αυτοκινήτων στην Κρήτη και πως διαφέρει από την υπόλοιπη χώρα – Τι ζητούν οι ιδιοκτήτες τουριστικών βαν

τι-ισχύει-για-τη-μίσθωση-αυτοκινήτων-σ-1769127

Για τις διαφορές που υπάρχουν στο ρυθμιστικό πλαίσιο μίσθωσης αυτοκινήτων μεταξύ Κρήτης και υπόλοιπης χώρας γράφει ο νομικός Ιωάννης Γκιτσάκης. Ο κ. Γκιτσάκης αναλύει επίσης τις θέσεις του Σωματείου Εκμίσθωσης ΙΧ με Οδηγό Χανίων, όντας νομικός του σύμβουλος.

Αναφέρει:

«Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει, ότι σε όλα τα νησιά, πλην της Κρήτης (και της Εύβοιας), κατά την περίοδο από την 1η Απριλίου έως και την 31η Οκτωβρίου, η ελάχιστη χρονική διάρκεια της ολικής εκμίσθωσης αυτοκινήτου με οδηγό ορίζεται σε μισή ώρα. Αντιθέτως, στην Κρήτη, η ελάχιστη χρονική διάρκεια ορίζεται σε τρεις ώρες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το ίδιο ισχύει και για το ελάχιστο μίσθωμα, το οποίο σε όλα τα νησιά, πλην της Κρήτης (και της Εύβοιας), ορίστηκε στα 36 ευρώ. Ενώ για την Κρήτη ορίστηκε στα 82 ευρώ (υπερδιπλάσιο).

Η ως άνω διαφοροποίηση της Κρήτης από τα υπόλοιπα ελληνικά νησιά δεν εξυπηρετεί κανέναν απολύτως λόγο δημοσίου συμφέροντος και, ως εκ τούτου, το καθεστώς που ισχύει στα υπόλοιπα νησιά θα πρέπει να επεκταθεί, για λόγους ισότητας, και στην Κρήτη. Ειδικότερα:

Όσον αφορά καταρχήν στην ελάχιστη χρονική διάρκεια της σύμβασης εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου με οδηγό, στη διάταξη της περίπτωσης 1, της υποπαραγράφου Η2, της παραγράφου Η, του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ορίζεται ότι «Επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία και στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων … η ολική εκμίσθωση με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελάχιστης διάρκειας τριών (3) ωρών, Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων … Ειδικά για τα νησιά της χώρας, πλην της Κρήτης και της Εύβοιας, και για την περίοδο από την 1η Απριλίου έως και την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης ολικής εκμίσθωσης με οδηγό μέσω προκρατήσεως ορίζεται σε μισή ώρα».

Όσον αφορά δε στο ελάχιστο μίσθωμα, αυτό προβλέφθηκε για πρώτη φορά το 2018, με το άρθρο 106 του ν. 4530/2018, με το οποίο προστέθηκε στην περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Η2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, η φράση «το ελάχιστο μίσθωμα». Το άρθρο αυτό εισήχθη με βουλευτική τροπολογία (με πρωτοβουλία μάλιστα της Χρυσής Αυγής), η οποία έγινε αποδεκτή από τον τότε Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

Ακολούθως, με την ΚΥΑ 2546/1683/2020, το ελάχιστο μίσθωμα προσδιορίστηκε τελικά σε 36 ευρώ για όλα τα νησιά πλην της Κρήτης και της Εύβοιας και σε 82 ευρώ για την Κρήτη, την Εύβοια και την ηπειρωτική Ελλάδα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα διάταξη, «καθορίζεται … το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης για τα Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκίνητα που εκμισθώνονται, με οδηγό, ολικώς μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελάχιστης διάρκειας τριών (3) ωρών στα ογδόντα δύο ευρώ (82 €). Αντιστοίχως, το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης με σύμβαση ελάχιστης διάρκειας τριάντα λεπτών (30΄), ορίζεται στα τριάντα έξι ευρώ (36 €)».

Οι ως άνω διατάξεις, που προβλέπουν την ελάχιστη χρονική διάρκεια και το ελάχιστο μίσθωμα για τις συμβάσεις εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό, εγείρουν προφανώς ζητήματα αντισυνταγματικότητας. Καταρχήν, για παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος), που ορίζει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου», όσον αφορά στη διαφοροποίηση της Κρήτης (και της Εύβοιας) από τα υπόλοιπα ελληνικά νησιά, τόσο στο ζήτημα της ελάχιστης χρονικής διάρκειας των συμβάσεων όσο και στο ζήτημα του ελάχιστου μισθώματος. Διότι, προφανώς, το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας δύο επιχειρήσεων που ασκούν την ίδια ακριβώς δραστηριότητα, δεν μπορεί να εισάγει τέτοιες και τόσο σοβαρές διαφοροποιήσεις, χωρίς να συντρέχει κάποιος σοβαρός και επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος.

Αλλά και γενικότερα, οι ως άνω περιορισμοί της ελάχιστης χρονικής διάρκειας και του ελάχιστου μισθώματος αντιβαίνουν προφανώς, τόσο στο Ελληνικό Σύνταγμα (άρθρα 5 παρ. 1, 25 παρ. 1 και 106 παρ. 2), όσο και στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρα 49 και 56 της ΣΛΕΕ).

Για τους λόγους αυτούς, θα πρέπει, σε πρώτη φάση, δηλαδή από την επόμενη τουριστική περίοδο (2024), το καθεστώς που ισχύει στα υπόλοιπα νησιά, αναφορικά με την ελάχιστη χρονική διάρκεια της σύμβασης και το ελάχιστο μίσθωμα, να επεκταθεί νομοθετικά, για λόγους ισότητας, και στην Κρήτη.

Διότι και για το νησί της Κρήτης ισχύουν οι ίδιοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι οδήγησαν στην πρόβλεψη μειωμένης ελάχιστης χρονικής διάρκειας και ελάχιστου μισθώματος στα υπόλοιπα τουριστικά νησιά, όπως π.χ. η Ρόδος και η Κέρκυρα, κατά την περίοδο από την 1η Απριλίου έως και την 31η Οκτωβρίου. Πράγματι, και η Κρήτη υποδέχεται κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό τουριστών και, συνεπώς, οι υπηρεσίες των επιχειρήσεων εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό καλύπτουν και στην Κρήτη, την έλλειψη μέσων μαζικής μεταφοράς και τις ανάγκες του νησιού για εσωτερικές μετακινήσεις, έτσι ώστε να εξυπηρετείται ο μεγάλος αριθμός τουριστών.

Και σε δεύτερη φάση, βεβαίως, θα πρέπει να τεθεί και ένας οδικός χάρτης για την πλήρη κατάργηση των ως άνω αντισυνταγματικών περιορισμών, με απώτερο ορίζοντα το τέλος της παρούσας κυβερνητικής θητείας. Εάν, βεβαίως, στο ενδιάμεσο οι περιορισμοί αυτοί δεν κριθούν ως αντισυνταγματικοί από το Συμβούλιο Επικρατείας. Κάτι το οποίο θα επιδιώξουν τα Σωματεία εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό που δραστηριοποιούνται στο νησί της Κρήτης, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες προς τούτο νομικές ενέργειες».

* Ο Δρ. Ιωάννης Γκιτσάκης  είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Διδάκτωρ Διοικητικού Δικαίου και νομικός σύμβουλος του Σωματείου εκμίσθωσης ΕΙΧ με Οδηγό Χανίων και του υπό σύσταση Σωματείου εκμίσθωσης ΕΙΧ με Οδηγό Ηρακλείου

zarpanews.gr

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ακολουθήστε το ZARPANEWS.gr
στο Google News και στο Facebook