Χανιά | Αυτοί είναι οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Πλατανιά – Δείτε τις αρμοδιότητές τους

Ορίσθηκαν οι Αντιδήμαρχοι και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι στο Δήμο Πλατανιά, κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο και για το διάστημα από την υπογραφής των πράξεων και έως 30/9/2020.

Ο λόγος για τους Καλαϊτζάκη Γεώργιο, Μαλακωνάκη Ιωάννη, Σολιδάκη Εμμανουήλ και Σταματάκη Ιωάννη,

Αναλυτικά οι αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές τους:

Καλαϊτζάκης Γεώργιος:

1.Τα θέματα που αφορούν καταστήματα, τις επιχειρήσεις, το εμπόριο και την ρύθμιση
εμπορικών δραστηριοτήτων και ειδικότερα την έκδοση και υπογραφή πάσης φύσης
αδειών, εγγράφων και διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για τη λειτουργία
οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα. Τα θέματα που αφορούν
τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση σχετικών αδειών καθώς και την
διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας
διαφήμισης.

2.Την εποπτεία και μέριμνα για τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό.

3. Την προστασία και προαγωγή της Υγείας και τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους
χώρους εργασίας.

4.Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Βουκολιών και ειδικότερα:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την συνευθύνη, για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων και
των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ)Την μέριμνα για όλα τα θέματα που αφορούν την αγροτική οδοποιία στη δημοτική
ενότητα καθώς και δράσεις σε θέματα πολιτικής προστασίας που αφορούν την Δημοτική
Ενότητα.
δ)Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε
κατάσταση καλής λειτουργίας.
ε) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
στ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των
προβλημάτων των κοινοτήτων τους.

Μαλακωνάκης Ιωάννης:

1.Καθ’ύλην, την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας και της Ανακύκλωσης και
ειδικότερα την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής
περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.

2.Τα θέματα που αφορούν το ζωϊκό κεφάλαιο, την αδεσποτία των παραγωγικών ζώων
και την αλιεία.

3.Την εποπτεία και ευθύνη των δημοτικών κοιμητηρίων.

4.Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου και ειδικότερα:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την συνευθύνη, για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων και
των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ)Την μέριμνα για όλα τα θέματα που αφορούν την αγροτική οδοποιία στη δημοτική
ενότητα καθώς και δράσεις σε θέματα πολιτικής προστασίας που αφορούν την Δημοτική
Ενότητα.
δ)Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε
κατάσταση καλής λειτουργίας.
ε) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
στ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των
προβλημάτων των κοινοτήτων τους.

Σολιδάκης Εμμανουήλ:

1.Καθ’ ύλην, την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και εποπτεία επί
θεμάτων της Δημοτικής Περιουσίας.

2.Καθ’ ύλην, την οργάνωση, προγραμματισμό, παρακολούθηση, συντονισμό και
εποπτεία των θεμάτων της Πολιτικής Προστασίας.

3.Ο ανωτέρω επικουρεί τον Δήμαρχο στα θέματα και λειτουργία των Τεχνικών
Υπηρεσιών.

4. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων και ειδικότερα:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την συνευθύνη, για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων και
των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ)Την μέριμνα για όλα τα θέματα που αφορούν την αγροτική οδοποιία στη δημοτική
ενότητα.
δ)Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε
κατάσταση καλής λειτουργίας.
ε) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
στ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των
προβλημάτων των κοινοτήτων τους.

Σταματάκης Ιωάννης

1.Καθ’ ύλην, την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης των Διοικητικών Υπηρεσιών και
των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου καθώς και την εποπτεία και ευθύνη της
Διεύθυνσης του ΚΕΠ.

2.Καθ ́ύλην, την ευθύνη του Γραφείου Κίνησης και διαχείρισης & συντήρησης οχημάτων
και μηχανημάτων έργων, λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού και καυσίμων.

3.Καθ ́ύλην, την ευθύνη των θεμάτων αιγιαλού και παραλίας και κατάληψης
κοινοχρήστων χώρων

4.Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά και ειδικότερα:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υποδομών που είναι εγκατεστημένες στη
δημοτική ενότητα.
β) Την συνευθύνη, για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων και
των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ)Την μέριμνα για όλα τα θέματα που αφορούν την αγροτική οδοποιία στη δημοτική
ενότητα καθώς και δράσεις σε θέματα πολιτικής προστασίας που αφορούν την Δημοτική
Ενότητα.
δ)Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε
κατάσταση καλής λειτουργίας.
ε) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
στ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των
προβλημάτων των κοινοτήτων τους.

Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι μηνών από τον
ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται
στην άσκηση των καθηκόντων του.

Τους πολιτικούς γάμους τελεί ο Δήμαρχος. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται
για οποιοδήποτε λόγο, αρμόδιοι για την τέλεση των πολιτικών γάμων είναι ο
Καλαϊτζάκης Γεώργιος για την Δημοτική Ενότητα Βουκολιών, ο Μαλακωνάκης Ιωάννης
για την Δ.Ε. Κολυμβαρίου, ο Σολιδάκης Εμμανουήλ για την Δημοτική Ενότητα
Μουσούρων. και ο Σταματάκης Ιωάννης για την Δημοτική Ενότητα Πλατανιά.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Σολιδάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου που αναπληρώνει το Δήμαρχο και
όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από
τον Αντιδήμαρχο κ. Μαλακωνάκη Ιωάννη του Αντωνίου.

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ