Υποχρεωμένη η ΔΕΥΑΧ να προσλάβει άτομα με αναπηρία! Η απάντηση του Υπουργού σε ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ

Η ΔΕΥΑΧ είναι υποχρεωμένη να προσλάβει άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50 %, καθώς ο εσωτερικός της κανονισμός δεν είναι ισχυρότερος της κείμενης νομοθεσίας.

Αυτό απαντάει μεταξύ άλλων σε ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ ο αρμόδιος υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος με αφορμή το θέμα που είχε προκύψει με την άρνηση της επιχείρησης να προχωρήσει στις σχετικές προσλήψεις με κριτήρια ΑΣΕΠ.

Αναλυτικά:

«Σε απάντηση της υπ’ αρ. 821/23-9-2019 Ερώτησης, που κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές κ.κ. Συντυχάκης Μανώλης, Κομνηνάκα Μαρία και Μανωλάκου Διαμάντω με

θέμα: «Να προσληφθούν οι δύο εργαζόμενοι με αναπηρία στην ΔΕΥΑ Χανίων» και λαμβάνοντας υπόψη τα επισυναπτόμενα έγγραφα της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με αριθ πρωτ. 65989/677/1-10-2019 και της ΔΕΥΑ Χανίων με αριθ.πρωτ. 7498/1-9-2019, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1γ του ν.3812/2009 προβλέπεται ότι οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις των ΟΤΑ, επομένως και οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης-αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), υπάγονται στο σύστημα προσλήψεων του ΑΣΕΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδρυτικού του νόμου 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28Α΄), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Επίσης από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι η αρμοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π. εξαντλείται με την κύρωση των πινάκων διοριστέων και την αποστολή τους στους οικείους φορείς διορισμού.

Περαιτέρω, ο ίδιος ως άνω νόμος ορίζει ότι ο διορισμός είναι υποχρεωτικός, και πραγματοποιείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής εκ μέρους των διοριστέων των σχετικών δικαιολογητικών [άρθρα 17 (παρ. 15 και 16), 18 (παρ. 9)].

Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4479/2017 δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ αυτών να προσλάβουν τακτικό προσωπικό για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκε η προκήρυξη 3Κ/2018 για την πλήρωση θέσεων με τη διαδικασία και τους όρους των άρθρων 16 και 18 του ν.2190/1994, στην οποία  συμπεριελήφθησαν και εβδομήντα εφτά (77) θέσεις για τη ΔΕΥΑ Χανίων. Μεταξύ των ανωτέρω θέσεων περιλαμβάνονται δεκατέσσερις (14) θέσεις του κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Εργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) του Δήμου Χανίων (κωδικός θέσεων: 1670), εκ των οποίων οι δύο (2) αφορούν την ειδική κατηγορία πρόσληψης ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω. (παρ.6 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν.4440/2016, σύμφωνα με την οποία «ποσοστό δέκα τοις εκατό (10 %) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50 %), τουλάχιστον, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ».)

Η επίκληση από πλευράς της ΔΕΥΑ Χανίων των οριζομένων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της περί μη πρόσληψης ατόμων με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50 % εφόσον καταλαμβάνουν θέσεις εργατοτεχνικού προσωπικού δεν ευσταθεί, καθότι ο ΟΕΥ σε καμία περίπτωση δεν είναι ισχυρότερος της κείμενης νομοθεσίας και ρυθμίζει συμπληρωματικά και μόνο τα θέματα πρόσληψης προσωπικού, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση με το ν.2190/1994 όπως ισχύει και τις συναφείς ρυθμίσεις.

Το δε άρθρο 84 του ν.4604/2019, το οποίο επίσης επικαλείται η ΔΕΥΑ, έχει έναρξη ισχύος τις 26-3-2019,,αφορά προκηρύξεις που θα εκδοθούν στο εξής και προφανώς δεν περιλαμβάνει το προσωπικό που προσλαμβάνεται στο πλαίσιο της προκήρυξης 3Κ/2018.

Εφόσον ο φορέας διαπιστώσει ότι οι διοριστέοι δεν εκτελούν τα καθήκοντά τους, παρέχεται η δυνατότητα λύσης της εργασιακής σχέσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον οικείο ΟΕΥ και την εργατική νομοθεσία.

Η Ερώτηση διαβιβάστηκε στο ΑΣΕΠ και σας επισυνάπτουμε το υπ’ αριθμ. πρωτ.

20370/2019/01/2019 / 3/10/2019 απαντητικό έγγραφό του.

Ο Υπουργός

Παναγιώτης Θεοδωρικάκος»

Zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ