Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για θέσεις εποπτών εκπαιδευτικών σε ειδικότητες του μεταλυκειακού έτους

Σήμερα εκδόθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. για Θέσεις Εποπτών Εκπαιδευτικών σε Ειδικότητες το Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας-Περιόδου 2022-2023.

Η διαδικασία επιλογής των υποψήφιων εποπτών – εκπαιδευτικών είναι η ακόλουθη:

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» από την Πέμπτη 22/9/2022, ώρα 15.00 το μεσημέρι έως και Τρίτη 27/9/2022 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων

Η αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στη διεύθυνση e-mathiteia.minedu.gov.gr σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Μαθητείας.

Δικαιολογητικά

  • Βεβαίωση Προϋπηρεσίας Εκπαιδευτικού/Επόπτη του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας όμοια με αυτή που παράγεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας, θεωρημένη από τον Δ/ντη του Ε.Κ./ΕΠΑ.Λ.
  • Βεβαίωση διδασκαλίας ως επιμορφωτής ή βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας της πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057 που υλοποιείται από το Ι.Ε.Π. ή αντίστοιχης επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας διάρκειας τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ωρών. 
  • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, όπου φαίνεται ο συνολικός χρόνος διδακτικής υπηρεσίας τους σε Ε.Κ./ΕΠΑ.Λ. ως 30-06-2022*

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτώνται στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας.

* Το Πιστοποιητικό υπηρεσιακών Μεταβολών θα μπορεί να κατατεθεί σε μεταγενέστερο χρόνο με δεδομένο ότι είναι απαραίτητο μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων εκπαιδευτικών.

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης

Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων θα ανακοινωθεί προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων ανά ΕΠΑ.Λ. και ειδικότητα στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης τη Παρασκευή 30/9/2022.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μοριοδοτούνται ως εξής:

  • Υποψήφιοι που είναι Υποδιευθυντές ΕΠΑ.Λ. ή Υποδιευθυντές/Υπεύθυνοι Τομέα σε Ε.Κ. με οργανική= θέση/τοποθέτηση στο ΕΠΑ.Λ. (Ε.Κ. αντίστοιχα) στο οποίο σχεδιάζεται η λειτουργία του τμήματος μαθητείας: 2000 μόρια.
  • Υποψήφιοι για τμήμα Τάξης μαθητείας με οργανική θέση/τοποθέτηση στο ΕΠΑ.Λ. στο οποίο σχεδιάζεται η λειτουργία του τμήματος ή Υπεύθυνοι Εργαστηρίου σε Ε.Κ. με οργανική θέση/τοποθέτηση στο Ε.Κ. στο οποίο σχεδιάζεται η λειτουργία του τμήματος: 1500 μόρια.
  • Υποψήφιος που είναι επιμορφωτής (με βεβαίωση διδασκαλίας) ή κάτοχος βεβαίωσης παρακολούθησης του προγράμματος επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας της πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτικών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057 που υλοποιείται από το Ι.Ε.Π. ή αντίστοιχης επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας διάρκειας τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ωρών: 2500 μόρια.
  • Υποψήφιοι με προϋπηρεσία στην διδασκαλία στην Μαθητεία με 10 μόρια ανά ώρα διδασκαλίας με μέγιστο αριθμό μορίων τα 5000 μόρια.
  • Υποψήφιος που έχει καταγεγραμμένες στο σύστημα θέσεις μαθητείας λαμβάνει 600 μόρια ανά θέση μαθητείας.
  • Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας, προηγείται ο υποψήφιος με τον περισσότερο χρόνο διδασκαλίας σε ΕΠΑ.Λ., με βάση το Πιστοποιητικό των Υπηρεσιακών Μεταβολών του.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων

Επί του προσωρινού πίνακα είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων μέσω του ΠΣ Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας (γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις) από το Σάββατο 1/10/2022 έως και την Τρίτη 4/10/2022 και ώρα 14.00 μ.μ.

Ανακοίνωση οριστικού πίνακα κατάταξης

Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων θα ανακοινωθεί οριστικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. την Παρασκευή 7/10/2022.

Κατανομή σε ΕΠΑ.Λ. – Έναρξη

Από Δευτέρα, 10/10/2022 αρχίζει η κατανομή των εκπαιδευτικών στα ΕΠΑ.Λ. εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία τμημάτων του Μεταλυκειακού Έτος –Τάξης Μαθητείας. Η κατανομή των εποπτών-εκπαιδευτικών στα ΕΠΑ.Λ. γίνεται από τους Συντονιστές Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία με βάση την πρώτη επιλογή των υποψηφίων εποπτών εκπαιδευτικών, τα ισχύοντα περί αναθέσεως του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας, και πριν την έκδοση της απόφασης λειτουργίας τμημάτων.

Η δεύτερη επιλογή ΕΠΑ.Λ.-ειδικότητας των υποψηφίων εποπτών-εκπαιδευτικών λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη αναγκών σε ειδικότητες – τμήματα που δεν καλύφθηκαν από τις πρώτες επιλογές. Εκπαιδευτικός του ΕΠΑ.Λ., μπορεί να συμμετέχει στη διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας με μέγιστο αριθμό ωρών έως εννέα (9) ώρες ανά εβδομάδα.

Δεν υφίσταται κανενός είδους περιορισμός ή αποκλεισμός για απασχόληση του επόπτη-εκπαιδευτικού και σε άλλες

εκπαιδευτικές δομές της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν (πχ διδασκαλία σε Ι.Ε.Κ.).

Για πληροφορίες για την εφαρμογή του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» στην Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ στο τηλέφωνο 2810302440, τη Δ.Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στο τηλέφωνο 2810333720 , τη Δ.Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ στο τηλέφωνο 2841340470 , τη Δ.Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ στο τηλέφωνο 2831029397 , τη Δ.Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ στο τηλέφωνο 2821047144 καθώς και στα τηλέφωνα επικοινωνίας των κατά τόπους ΕΠΑ.Λ.

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ