Τι έδειξε η οικολογική μελέτη παράκτιων θαλάσσιων οικοσυστημάτων σε Χανιά και Ηράκλειο

Στο πλαίσιο της δράσης “Οικολογική μελέτη παράκτιων θαλάσσιων οικοσυστημάτων” που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα RePhil, το Ε/Σ ΦΙΛΙΑ αξιοποιήθηκε για τη μέτρηση in situ υδρογραφικών παραμέτρων καθώς επίσης τη συλλογή δειγμάτων νερού και ιζήματος με χρήση κατάλληλων δειγματοληπτών, ενώ χρησιμοποιήθηκε και η τράτα βυθού.

Στόχος των ερευνητικών πλόων της δράσης ήταν η καταγραφή διαφορετικών βιοτικών και αβιοτικών χαρακτηριστικών δυο παράκτιων θαλάσσιων οικοσυστημάτων, των κόλπων του Ηρακλείου και των Χανίων.

Πιο συγκεκριμένα, σε ένα σχετικά πυκνό πλέγμα σταθμών δειγματοληψίας (10 σταθμοί σε κάθε περιοχή) μελετήθηκαν τα κύρια φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά της στήλης του νερού και του ιζήματος, χαρακτηριστικά του ιζήματος, τα μικροβιολογικά φορτία στο νερό καθώς επίσης οι κύριες παράμετροι των τοπικών μακροβενθικών, μακροζωοπλαγκτονικών και βενθικών/βενθοπελαγικών ιχθυοπανιδικών συναθροίσεων.

Στο Εργαστήριο, έγινε επεξεργασία των δεδομένων των κύριων υδρογραφικών παραμέτρων (π.χ. θερμοκρασία, αλατότητα, φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία, συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου, χλωροφύλλη α) και αναλύθηκαν χημικές παράμετροι (π.χ. φωσφορικά, νιτρικά, νιτρώδη και πυριτικά άλατα, χλωροπλαστικές χρωστικές, οργανικός άνθρακας) τόσο στη στήλη του νερού όσο και στο ίζημα.

Επίσης, αναλύθηκε η κοκκομετρική σύσταση του ιζήματος και προσδιορίστηκαν οι κύριες ταξινομικές ομάδες μακροβενθικών πανιδικών και μακρο-ζωοπλαγκτονικών οργανισμών καθώς επίσης βενθικά και βενθοπελαγικά είδη ψαριών.

Τέλος, καταγράφηκαν τα μικροβιολογικά φορτία στο νερό των περιοχών μελέτης (π.χ. κολοβακτηριοειδή, στρεπτόκοκκοι).

Η συγκεκριμένη μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε στη περιοχή εκβολής των επεξεργασμένων λυμάτων των κόλπων Ηρακλείου και Χανίων έδειξε μια σχετικά καλή οικολογική κατάσταση των συγκεκριμένων παράκτιων θαλάσσιων οικοσυστημάτων λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικά βιοτικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά τους.

 zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ