“Σοκ” στις αυτοκινητοβιομηχανίες από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τι έρχεται για το αυτοκίνητο;

Οι Ευρωβουλευτές και τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν σε αναθεώρηση του ποσοστού μείωσης των εκπομπών αερίων στην Γηραιά Ήπειρο κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

Ειδικότερα οι διαπραγματευτές του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία με την οποία αποκτά νομική υπόσταση ο στόχος μιας κλιματικά ουδέτερης ΕΕ έως το 2050, και ένας συλλογικός, καθαρός στόχος μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (εκπομπές μετά την αφαίρεση των απορροφήσεων) κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα. Το ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα είναι το νομοθέτημα αναφοράς, το οποίο θέτει το πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ για το κλίμα για τα επόμενα 30 χρόνια. Η ΕΕ είναι σταθερά προσηλωμένη στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και σήμερα μπορούμε να είμαστε περήφανοι για το γεγονός ότι θέσαμε οριστικά και αδιαπραγμάτευτα έναν φιλόδοξο στόχο για το κλίμα, ο οποίος μπορεί να λάβει την υποστήριξη όλων. Με τη συμφωνία αυτή στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα στον κόσμο –ακριβώς πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών για το κλίμα στις 22 Απριλίου– και προλειαίνουμε το έδαφος ώστε η Επιτροπή να υποβάλει τον Ιούνιο την πρότασή της για δέσμη μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55 %» ανέφερε ο Joao Pedro Matos Fernandesυπουργός Περιβάλλοντος και Δράσης για το Κλίμα.

Όσον αφορά τον στόχο για το 2030, οι διαπραγματευτές συμφώνησαν ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη μείωση των εκπομπών έναντι των απορροφήσεων. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα καταβληθούν επαρκείς προσπάθειες για τη μείωση και την πρόληψη των εκπομπών έως το 2030, εισήγαγαν όριο 225 εκατ. τόνων ισοδύναμου CO2 στη συμβολή των απορροφήσεων στον καθαρό στόχο. Συμφώνησαν επίσης ότι η Ένωση θα επιδιώξει την επίτευξη μεγαλύτερου όγκου καθαρών καταβοθρών άνθρακα έως το 2030.

Άλλα στοιχεία της προσωρινής συμφωνίας περιλαμβάνουν τη σύσταση Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, αποτελούμενης από 15 ανώτερους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες διαφορετικών εθνικοτήτων, με 2 μέλη κατ΄ ανώτατο όριο με ιθαγένεια του ίδιου κράτους μέλους και για θητεία τεσσάρων ετών. Το εν λόγω ανεξάρτητο συμβούλιο θα επιφορτισθεί, μεταξύ άλλων, με την παροχή επιστημονικών συμβουλών και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέτρα της ΕΕ, τους στόχους για το κλίμα και τους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς για τα αέρια του θερμοκηπίου, καθώς και τη συνοχή τους με το ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα και τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας των Παρισίων.

Οι διαπραγματευτές συμφώνησαν ότι η Επιτροπή θα προτείνει, εφόσον κριθεί σκόπιμο, ενδιάμεσο στόχο για το κλίμα για το 2040, το αργότερο εντός έξι μηνών από τον πρώτο παγκόσμιο απολογισμό που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας των Παρισίων. Παράλληλα, θα δημοσιεύσει τον προβλεπόμενο ενδεικτικό προϋπολογισμό της Ένωσης για τα αέρια του θερμοκηπίου για την περίοδο 2030-2050, μαζί με τη υποκείμενη μεθοδολογία. Ο προϋπολογισμός ορίζεται ως ο ενδεικτικός συνολικός όγκος των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (εκφραζόμενος ως ισοδύναμο CO2 και παρέχοντας χωριστές πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές και τις απορροφήσεις) που αναμένεται να εκπεμφθούν κατά την εν λόγω περίοδο, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι δεσμεύσεις της Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας των Παρισίων.

Οι διαπραγματευτές συμφώνησαν, επίσης, ότι η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τομείς της οικονομίας που επιλέγουν, σε εθελοντική βάση, να καταρτίσουν ενδεικτικούς χάρτες πορείας για την επίτευξη του στόχου της Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την ανάπτυξη τέτοιων χαρτών πορείας, θα διευκολύνει τον διάλογο σε επίπεδο ΕΕ και θα ανταλλάσσει βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών.

Η προσωρινή συμφωνία θέτει, επίσης, στην ΕΕ τον φιλόδοξο στόχο να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη αρνητικών εκπομπών μετά το 2050.

Η προσωρινή πολιτική συμφωνία υπόκειται στην έγκριση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, προτού διέλθει από τα τυπικά στάδια της διαδικασίας έκδοσης. Η προσωρινή συμφωνία επιτεύχθηκε από την πορτογαλική Προεδρία του Συμβουλίου και τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βάσει των εντολών των αντίστοιχων θεσμικών οργάνων τους.

Πηγή: newsauto.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ