Προϋπολογισμός: Πάνω από 9 δισ. το πρωτογενές έλλειμμα

Σε ποσό υψηλότερο των 9 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές έλλειμμα του προϋπολογισμού για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού σε τροποποιημένη ταμειακή βάση:

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021 παρατηρήθηκε αύξηση έναντι του στόχου στις εξής κατηγορίες εσόδων:

ΦΠΑ καπνικών προϊόντων, κατά 16 εκατ. ευρώ ή 4,4%
ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών, κατά 92 εκατ. ευρώ ή 1,1%
ΕΦΚ καπνικών προϊόντων, κατά 22 εκατ. ευρώ ή 2,0%
ΕΦΚ λοιπών προϊόντων, κατά 10 εκατ. ευρώ ή 3,7%
Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών, κατά 48 εκατ. ευρώ ή 18,8%
Φόροι ταξινόμησης οχημάτων, κατά 18 εκατ. ευρώ ή 11,5%
Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών, κατά 14 εκατ. ευρώ ή 2,2%
Λοιποί φόροι επί αγαθών, κατά 58 εκατ. ευρώ ή 182,5%
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ), κατά 69 εκατ. ευρώ ή 1,3%
Κατά το ίδιο διάστημα, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν τα έσοδα στις παρακάτω βασικές κατηγορίες:

ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων, κατά 61 εκατ. ευρώ ή 2,8%
Φόροι με μορφή χαρτοσήμου, κατά 16 εκατ. ευρώ ή 10,0%
Λοιποί φόροι επί παραγωγής, κατά 20 εκατ. ευρώ ή 2,8%
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ), κατά 163 εκατ. ευρώ ή 16,4%
Φόροι κεφαλαίου, κατά 15 εκατ. ευρώ ή 11,9%
Λοιποί τρέχοντες φόροι, κατά 175 εκατ. ευρώ ή 12,2%
Μεταβιβάσεις κατά 216 εκατ. ευρώ ή 6,3%, λόγω υποεκτέλεσης του ΠΔΕ και παρά την είσπραξη ποσού 644 εκατ. ευρώ από ANFAs
Λοιπά τρέχοντα έσοδα, κατά 29 εκατ. ευρώ ή 2,0%
Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 302 εκατ. ευρώ ή 98,9%, λόγω του ότι το εισπραχθέν τίμημα από την πώληση του Ελληνικού καταγράφηκε τον Ιούλιο ως χρηματοοικονομική συναλλαγή (πώληση μετοχών)
Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2.492 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 15 εκατ. ευρώ από τον στόχο (2.508 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.177 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.027 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τον Ιούλιο 2021 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.997 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 723 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5.422 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 739 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 4.235 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 181 εκατ. ευρώ ή 4,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Ιούλιο 2021, είναι:

ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών, κατά 50 εκατ. ευρώ
ΕΦΚ καπνικών προϊόντων, κατά 12 εκατ. ευρώ
Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών, κατά 22 εκατ. ευρώ
Λοιποί φόροι επί αγαθών, κατά 13 εκατ. ευρώ
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ), κατά 80 εκατ. ευρώ
Λοιποί φόροι εισοδήματος, κατά 23 εκατ. ευρώ
Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Ιούλιο 2021 κυρίως οι εξής βασικές κατηγορίες εσόδων:

ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών, κατά 14 εκατ. ευρώ
ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων, κατά 58 εκατ. ευρώ
Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών, κατά 17 εκατ. ευρώ
Λοιποί φόροι επί παραγωγής, κατά 20 εκατ. ευρώ
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ), κατά 99 εκατ. ευρώ
Λοιποί τρέχοντες φόροι, κατά 169 εκατ. ευρώ
Μεταβιβάσεις, κατά 255 εκατ. ευρώ
Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων, κατά 300 εκατ. ευρώ
Οι επιστροφές εσόδων του Ιουλίου 2021 ανήλθαν σε 424 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 15 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (440 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 106 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.044 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021 ανήλθαν στα 39.483 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.067 εκατ. ευρώ ή 2,6% έναντι του στόχου (40.551 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025.

Η υποεκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού ύψους 858 εκατ. ευρώ οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των επιχορηγήσεων προς ΟΚΑ ύψους 424 εκατ. ευρώ. Αναμένεται πλήρης απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων έως το τέλος του έτους.

Αντίθετα, οι ταμειακές πληρωμές που σχετίζονται με τα εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (κατηγορία αποκτήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων), κινήθηκαν αυξητικά σε σχέση με τον αρχικό στόχο κατά 361 εκατ. ευρώ, προς εξυπηρέτηση των σχετικών συμβάσεων.

Οι πληρωμές στο σκέλος του ΠΔΕ παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με τον στόχο κατά 189 εκατ. ευρώ ή 4,0%. Οι πληρωμές του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανήλθαν σε 59 εκατ. ευρώ και αφορούσαν σε προγράμματα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου, έχει ως εξής:

Η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών) ύψους 1.871 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων)
Η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 1.618 εκατ. ευρώ από την κατηγορία των μεταβιβάσεων και 1.108 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ
Η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 715 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν
Η επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 200 εκατ. ευρώ, για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων από την πανδημία
Η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στις Περιφέρειες ύψους 493 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ
Η επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 104 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ
Οι δαπάνες σχετικά με το ταμείο εγγυοδοσίας επιχειρήσεων ύψους 220 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατά 4.727 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων δαπανών για μέτρα κατά της πανδημίας και των αυξημένων πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Πηγή: newmoney.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Προηγούμενο άρθροΑφγανιστάν: Νεκρά δύο κορυφαία στελέχη του ISIS μετά από επίθεση με drone
Επόμενο άρθροΧανιά | Παρουσίαση βιβλίου «Το Τίμημα» της Άρια Αθανασάκη

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ