Πανελλήνιες 2022: Αγώνας δρόμου για τη διδασκαλία των μαθημάτων – Τι ισχύει με τους βαθμούς τετραμήνου

Οδηγίες σε όλα τα Λύκεια, έστειλε το υπουργείο Παιδείας, δηλώντας ρητά ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η διδακτέα εξεταστέα ύλη για κάθε μάθημα που εξετάζεται σε πανελλαδικό επίπεδο και επιπλέον οι καθηγητές θα πρέπει να δηλώνουν τους λόγους καθυστερήσεων στη διδασκαλία των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων.

Μάλιστα στάλθηκε εγκύκλιος στα σχολεία η οποία αφορά στην ηλεκτρονική παρακολούθηση και στον συντονισμό της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων τόσο στα γενικά Λύκεια όσο και στα Επαγγελματικά (ΕΠΑΛ).

Συγκεκριμένα ορίζεται ρητά ότι για τον συντονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕΛ και της Γ΄ τάξης Λυκείου Ε.Α.Ε. που θα εξεταστούν και πανελλαδικά το έτος 2022, κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης όπως έχει ορισθεί.

Η εγκύκλιος προς τους εκπαιδευτικούς αναφέρει ότι: Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί στο ΠΣ myschool η λειτουργικότητα «Παρακολούθηση και Συντονισμός της Ύλης Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων», μέσω της οποίας θα καταχωριστεί υποχρεωτικά η διδακτέα – εξεταστέα ύλη.

Υπεύθυνοι για τον συντονισμό της πορείας της διδασκαλίας των μαθημάτων που εξετάζονται και πανελλαδικά και την παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης, είναι οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Καταχώριση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης στο ΠΣ myschool
Οι Διευθυντές των λυκείων είναι υπεύθυνοι για την καταχώριση της ύλης που έχει διδαχθεί στο σχολείο τους (μέσω της σχετικής καρτέλας που υπάρχει στο ΠΣ myschool για την παρακολούθηση και τον Συντονισμό της Ύλης των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων») μέχρι και: α) 13-12-2021. β) 24-01-2022. γ) 21-02-2022. δ) 21-03-2022. ε) 09-05-2022.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν υπάρχει ύλη προς καταχώριση, θα πρέπει να επιλέγεται μια από τις διαθέσιμες αιτιολογήσεις. Επίσης, σε περίπτωση καθυστερήσεων στη διδασκαλία της διδακτέας – εξεταστέα ύλης, οι Διευθυντές των Γενικών Λυκείων και Λυκείων Ε.Α.Ε., παρακαλούνται να μεριμνούν ώστε στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» να δηλώνονται τα αίτια των καθυστερήσεων.

Οι σχολικές μονάδες οφείλουν να καταχωρίζουν τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη ακόμη και στην περίπτωση που οι μαθητές τους δεν επιθυμούν να εξεταστούν στα σχετικά μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεγάλη καθυστέρηση ή άλλο σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τη διδασκαλία, οι Διευθυντές των ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. δηλώνουν στο πεδίο τα αίτια των καθυστερήσεων. Σε κάθε περίπτωση, η εξεταστέα – διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος που εξετάζεται και πανελλαδικά πρέπει να ολοκληρωθεί.

Τι ισχύει για τους βαθμούς του τετραμήνου στα Λύκεια
Πέντε είναι τα κριτήρια, τα οποία οι καθηγητές θα πρέπει να συνεκτιμήσουν για να εκδώσουν τις βαθμολογίες του Α’ τετραμήνου για τα Γενικά Λύκεια του τρέχοντος σχολικού έτους, το οποίο λήγει στις 20 Ιανουαρίου.

Προφορική βαθμολογία τετραμήνων
Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά:

Τη συμμετοχή του στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία, την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα,την επίδοσή του στις τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης (ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ή ανάθεση και υποβολή/παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής συνθετικής ή διαθεματικής δημιουργικής εργασίας ή αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης).

Επίσης, την επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες, και τέλος τις εργασίες που εκτελεί στο σχολείο ή στο σπίτι. Οι γραπτές δοκιμασίες διακρίνονται στις ολιγόλεπτες και στις ωριαίες.

Τι ισχύει για τις ολιγόλεπτες δοκιμασίες
Οι ολιγόλεπτες δοκιμασίες πραγματοποιούνται με ή χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων γραπτών ερωτήσεων. Ο αριθμός και η συχνότητα των ολιγόλεπτων δοκιμασιών που πραγματοποιούνται σε κάθε τετράμηνο επαφίενται στην κρίση του διδάσκοντος.

Τι ισχύει για τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες

Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν μία (1) διδακτική ώρα και είναι:

-προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης ή
-μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα.

Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος.

Σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου διενεργούνται στα μαθήματα όλων των Ομάδων δύο (2) τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης, μία (1) κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία (1) κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στο οποίο δεν διενεργείται τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης.

Αν δεν πραγματοποιηθεί η τετραμηνιαία δοκιμασία Α’ τετραμήνου
Αν για λόγους αντικειμενικούς δεν πραγματοποιηθεί η τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης του πρώτου τετραμήνου, στο δεύτερο τετράμηνο διενεργούνται δύο (2) τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης.Αν λείπουν τα προαναφερόμενα στοιχεία, ο προφορικός βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται ύστερα από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων.

Για μάθημα, το οποίο, για οποιονδήποτε λόγο, διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, δεν κατατίθεται βαθμολογία, αν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο διδάσκων δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση των μαθητών.

Θρησκευτικά και Φυσική Αγωγή

Δεν κατατίθεται βαθμολογία για τα μαθήματα των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής για όσους μαθητές έχουν νομίμως απαλλαγεί από την παρακολούθησή τους.

Χωριστά οι βαθμοί τετραμήνων
Με τη λήξη του Α’ και του Β’ τετραμήνου κάθε διδάσκων καταθέτει στον Διευθυντή του Σχολείου ονομαστική κατάσταση για κάθε τάξη ή τμήμα χωριστά με τους βαθμούς επίδοσης του τετραμήνου.

Αιτιολόγηση έλλειψης βαθμού

Αν από την ονομαστική κατάσταση της προφορικής βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή, η έλλειψη αυτή πρέπει να αιτιολογείται από τον διδάσκοντα με ενυπόγραφη σημείωσή του πάνω στην κατάσταση βαθμολογίας.

Ατομικό Δελτίο μαθητών
Με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου και του διδάσκοντος, η προφορική βαθμολογία των μαθητών καταχωρίζεται χωρίς καθυστέρηση στο Ατομικό Δελτίο (Α.Δ.) των μαθητών.

Β’ τετράμηνο

Για το Β’ τετράμηνο η καταχώριση γίνεται πριν από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων. Μετά την καταχώριση δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή, εκτός από την περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης που διαπιστώνεται με ειδική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων και οπωσδήποτε πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων».

Πηγή: ethnos.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ