Κρήτη | Νανοτεχνολογία και καινοτόμες μέθοδοι διαχείρισης αποριμμάτων

Η Περιφέρεια Κρήτης, εταίρος του Ευρωπαϊκού Έργου  «ΤΑΝΙΑ – TreAting contamination through NanoremedIAtion – Αντιμετώπιση Ρύπανσης μέσω Νανοαποκατάστασης» του προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας INTERREG Europe, συμμετείχε σε διμερή συνάντηση ανταλλαγής πρακτικών στην Περιφέρεια της Τοσκάνης στην Ιταλία στις 07 και 08 Μαρτίου 2019.

Στόχος του έργου «ΤΑΝΙΑ», το οποίο για την Περιφέρεια Κρήτης υλοποιείται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, είναι η ενίσχυση της εφαρμογής της νανοτεχνολογίας και άλλων καινοτόμων μεθόδων αποκατάστασης, για την απορρύπανση εδάφους και νερού καθώς και η δημιουργία ευκαιριών δραστηριοποίησης στον τομέα αυτό, των επιχειρήσεων και των ερευνητικών ιδρυμάτων, κάθε εταίρου-περιφέρειας. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου πραγματοποιούνται διαπεριφερειακές ανταλλαγές μεταξύ εταίρων, από πέντε ευρωπαϊκές χώρες διαφορετικού επιπέδου στον τομέα της περιβαλλοντικής αποκατάστασης, για την ανάπτυξη των Περιφερειακών Σχεδίων Δράσης, που θα συνεισφέρουν στη βελτίωση των μέσων πολιτικής και των ικανοτήτων σε ατομικό,
οργανωτικό και περιφερειακό επίπεδο.

Οδεύοντας προς την ολοκλήρωση της 1ης φάσης υλοποίησης, η  Περιφέρειας Κρήτης στα πλαίσια ανταλλαγής καλών πρακτικών του έργου πραγματοποίησε επίσκεψη στην Περιφέρεια της Τοσκάνης στην Ιταλία, με σκοπό να ενημερωθεί διεξοδικά για τον Κόμβο Καινοτομίας «Πλατφόρμα Βιομηχανίας 4.0», που έχει αναπτύξει και λειτουργεί η Περιφέρεια της Τοσκάνης με σκοπό να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά ιδρύματα, να συνδέσει την επιχειρηματικότητα με την έρευνα και να προωθήσει τη μεταφορά τεχνολογίας (και της νανοτεχνολογίας) και καινοτομίας στις επιχειρήσεις. Παρουσιάστηκαν επίσης το πλαίσιο της Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας της Τοσκάνης καθώς και της Στρατηγικής Βιομηχανίας 4.0 και το Περιφερειακό παρατηρητήριο έρευνας και καινοτομίας –
ToscanaOpenResearch, ενώ πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο της Πίζας το οποίο σε συνεργασία με την Περιφέρεια της Τοσκάνης και μέσω της πρωτοβουλίας  CrossLabs συμμετέχει με τα εργαστήρια του στην Περιφερειακή Πλατφόρμα 4.

Η Περιφέρεια Κρήτης, σκοπεύει να αναπτύξει ανάλογες δράσεις αντλώντας έμπνευση από την επιτυχημένη καλή πρακτική των Ιταλών εταίρων του έργου, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στο Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποκατάσταση των ρυπασμένων χώρων.

Εκ μέρους της Περιφέρειας συμμετείχαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
προγραμματισμού Δήμητρα Δαφνομήλη, Κατερίνα Ρουσάκη και μέλη της ομάδας έργου καθώς και o Σταύρος Καουκάκης,   σύμβουλος Υπoστήριξης ΤΠΕ RIS3Crete, εκπρόσωπος της ομάδας ενδιαφερομένων φορέων (stakeholder).

Να σημειωθεί, πως το έργο χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από εθνικούς πόρους. Εκτός από την Περιφέρεια Κρήτης, στο έργο συμμετέχουν Εταίροι (περιφερειακές αρχές και πανεπιστήμια) από την Γαλλία, Ιταλία, Φινλανδία και Ουγγαρία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο «ΤΑΝΙΑ» μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου  https://www.interregeurope.eu/tania  /

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ