Φωτιά σε ανθρακωρυχείο στη Σιβηρία: Τουλάχιστον 52 νεκροί

KEMEROVO REGION, RUSSIA – NOVEMBER 25, 2021: An ambulance at the Listvyazhnaya Mine in the Kuznetsk Coal Basin, Kemerovo Region, southwestern Siberia, where 11 people died and 35 more are missing. At least 40 people have been injured. The disaster was caused by coal dust catching fire in a vent, with the smoke spreading around the mine. There was no explosion and no damage was done to the coal mine. Founded in 2003 at the Inskaya Mine, the Listvyazhnaya Mine is a coal mining enterprise, which is part of the SDS-Ugol company. Maxim Kiselev/TASS Ðîññèÿ. Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü. Áåëîâî. Ìàøèí ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ó øàõòû "Ëèñòâÿæíàÿ", ãäå ïðîèçîøëî ×Ï. Óòðîì 25 íîÿáðÿ â øàõòå "Ëèñòâÿæíàÿ" íà ãëóáèíå 250 ìåòðîâ ïðîèçîøëî çàäûìëåíèå. Ïðè÷èíîé èíöèäåíòà, ïî äàííûì èñòî÷íèêà ÒÀÑÑ, ñòàëî âîçãîðàíèå óãîëüíîé ïûëè â âåíòèëÿöèîííîé øòîëüíå, ïîñëå ÷åãî äûì ðàñïðîñòðàíèëñÿ ïî âñåé øàõòå. Ïðè àâàðèè ïîãèáëî íå ìåíåå 14 ÷åëîâåêÑ. Øàõòà "Ëèñòâÿæíàÿ" - óãëåäîáûâàþùåå ïðåäïðèÿòèå, îáðàçîâàííîå â îêòÿáðå 2003 ãîäà íà áàçå øàõòû "Èíñêàÿ" â ñîñòàâå êîìïàíèè "ÑÄÑ-Óãîëü". Ìàêñèì Êèñåëåâ/ÒÀÑÑ

Τουλάχιστον 52 είναι τα θύματα από το δυστύχημα που σημειώθηκε σε ανθρακωρυχείο της Σιβηρίας, μετέδωσε το πρακτορείο TASS. Δεκάδες άνθρωποι παγιδεύτηκαν στις στοές όταν το ορυχείο γέμισε με καπνούς. Μεταξύ των θυμάτων είναι και τουλάχιστον τρεις διασώστες που κατέβηκαν για να εντοπίσουν και να σώσουν τους εργάτες.

Έντεκα ανθρακωρύχοι έχασαν τη ζωή τους αρχικά, όταν σημειώθηκε ανάφλεξη από την σκόνη του άνθρακα σε φρεάτιο εξαερισμού στο ορυχείο Λιστβιάζναγια στη χιονισμένη περιοχή του Κεμέροβο, γεμίζοντας το ορυχείο με καπνό, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

 

Διακόπηκε μέχρι το πρωί η επιχείρηση διάσωσης
Η επιχείρηση διάσωσης στο ανθρακωρυχείο Λιστβιάζναγια της Σιβηρίας σταμάτησε λόγω επιδείνωσης της γεωδυναμικής κατάστασης καθώς αυξάνονται οι συγκεντρώσεις μεθανίου, και θα συνεχισθεί το πρωί, ανακοίνωσε αργά το απόγευμα ο αναπληρωτής υπουργός του Υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων Αλεξάντρ Τσουπριάν, επισημαίνοντας ότι η επιχείρηση διάσωσης δυσχεραίνεται από τα συντρίμμια και τις υψηλές θερμοκρασίες μέσα στις στοές του ορυχείου.

Ο Τσουπριάν επιβεβαίωσε ότι εξακολουθούν να αγνοούνται 35 ανθρακωρύχοι.  Οι τραυματίες έφθασαν τους 51 εκ των οποίων οι 38 διακομίσθηκαν σε νοσοκομεία τη περιοχής. Τέσσερις ήταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Στην περιοχή του Κεμέροβο, που βρίσκεται περίπου 3.500 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, σημειώνονται εδώ και χρόνια θανατηφόρα ατυχήματα στα ανθρακωρυχίεα.

Το ορυχείο Λιστβιάζναγια είναι μέρος της SDS-Holding, που ανήκει στην ιδιωτική Siberian Business Union. Ο ιδιοκτήτης δεν έκανε κανένα σχόλιο.

Πηγή: in.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ