Δωρεάν τηλεοπτική κάλυψη σε χωριά του Δήμου Πλατανιά που δεν βλέπουν τα ελληνικά κανάλια | Δείτε τη διαδικασία

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι με το αρ. αρ.ΦΕΚ  2866/5-7-2019, τεύχος B΄ με απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, δόθηκε παράταση σε ότι αφορά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την  πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας (η οποία έληγε την 19 Αυγούστου 2019),έως την 19η Δεκεμβρίου 2019.

Στη Β΄ φάση της διαδικασίας υλοποίησης του έργου: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας», δικαιούχοι προς ένταξη στο πρόγραμμα, σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των εξής περιοχών του Δήμου:

Περιοχές Δήμου Πλατανιά που έχουν ενταχθεί στο έργο “Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας”
  Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑ   Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ   Δ.Ε. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ   Δ.Ε. ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ
·      Αποθήκες ·      Βένι ·      Κεχρές ·      Αλικιανός
·     Μανωλιόπουλο ·      Παραλία ·      Ληδιανά ·      Ασκορδαλός
·      Παλιό Γεράνι ·      Πανέθυμος ·      Λουφαρδιανά ·      Ζούρβα
·      Ζουνάκι   ·      Μεσαύλια ·      Καρές
·      Λίμνη   ·     Παλαιά Ρούματα ·      Λαγγός
·      Ντερές   ·      Κακόπετρος ·      Λάκκοι
·      Παππαδιανά   ·      Νιο Χωριό ·      Μεσκλά
      ·      Νέα Ρούματα
      ·      Ομαλός
      ·      Ορθούνι
      ·      Πρασές
      ·      Σέμπρωνας
      ·      Σκινές
      ·      Φουρνές
      ·      Χλιαρόν
      ·      Χωστή

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έως τις 19  Δεκεμβρίου 2019, στα Κ.Ε.Π. του Δήμου Πλατανιά:

ΚΕΠ Πλατανιά (Γεράνι) | Τηλέφωνο: 28213 40040, 2821340041, email: [email protected], Fax: 2821340092
ΚΕΠ Βουκολιών | Τηλέφωνο: 28243 40012
ΚΕΠ Αλικιανού (Μουσούρων) | Τηλέφωνο: 28213 41039.

Τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτείται να υποβάλει ο ενδιαφερόμενος στο αρμόδιο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π), προκειμένου να πιστοποιηθεί ως δικαιούχος του έργου, είναι κατά περίπτωση τα ακόλουθα:

1) η υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο πολίτη (ή εξουσιοδοτημένο άτομο αυτού) αίτηση υπαγωγής στο έργο με γραπτή δήλωση προτίμησης παρόχου / πακέτου,

2) φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων Α. Δ. Ταυτότητας

3) α. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας / φυσικού αερίου (με ημ/νια έκδοσης β’ εξαμήνου 2018 και μετά) κατά το οποίο να προκύπτει ο Α. Π. Η. και η διεύθυνση πρώτης, κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου σε περιοχή του Παραρτήματος Α η Β του νόμου *σε περίπτωση εναλλακτικής διεύθυνσης βλ. σημείωση κάτωθι του παρόντος

– σε περίπτωση εναλλακτικού παρόχου,

β. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΟΤΕ, νερό).

– σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του Α. Π. Η. έχει αποβιώσει

γ. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανόντα

– και σε περίπτωση που ανήκει σε άλλο άτομο

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος ΙΙΙ της Κ. Υ. Α. .

4) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του έτους που προηγήθηκε της αίτησης κατά το οποίο προκύπτει ο Α. Φ. Μ. και η διεύθυνση (στοιχεία τα οποία θα  πρέπει να ταυτίζονται με εκείνα των λογαριασμών ΔΕΗ / ΔΕΚΟ *σε περίπτωση αναντιστοιχίας στη διεύθυνση βλ. σημείωση κάτωθι του παρόντος)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σε περίπτωση που η διεύθυνση αλληλογραφίας του λογαριασμού ΔΕΗ ή του εκκαθαριστικού σημειώματος δεν αντιστοιχούν σε περιοχή του παραρτήματος Α ή Β του νόμου, ο πολίτης οφείλει να προσκομίσει Ε1 του οποίου στον πίνακα 5. 1. Α) ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ να αναγράφεται διεύθυνση οικισμού εκ των ως άνω ώστε να πληροί το κριτήριο της μόνιμης κατοικίας. Υπεύθυνες δηλώσεις και βεβαιώσεις δήμων για την μόνιμη κατοικία πολιτών με τις προαναφερθείσες αναντιστοιχίες στα δικαιολογητικά τους, δεν θεωρούνται επαρκή  αποδεικτικά μόνιμης κατοικίας ώστε να υπαχθεί ο πολίτης στο έργο.

Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών εγγράφων, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα πρέπει να επιλέξουν την εταιρεία από την οποία θα λάβουν τις υπηρεσίες τηλεοπτικής πρόσβασης ΔΩΡΕΑΝ. Οι εταιρίες που συμμετέχουν στο έργο είναι η COSMOTE TV (COSMOTE TV PACK – 2 έτη) και η DIGEA (DIGEA PACK – 8 έτη)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ