Χανιά | Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει τη σύμβαση μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) με συνολικά δύο (2) άτομα για το διάστημα διάρκειας της πράξης «Λειτουργικές Δαπάνες της ΟΤΔ/ΕΦ Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε για την εφαρμογή των ΤΑΠΤοΚ/ΕΚΤ», όπως αναφέρει ο ΟΑΚ σε σημερινή ανακοίνωή του

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), έπειτα από την με αριθμό πρωτοκόλλου
11803/18-12-2018, της 18 της Συνεδρίασης του έτους 2018 – θέμα ΗΔ 20, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) ανακοινώνει ότι:

Προτίθεται να συνάψει δύο (2) Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας της πράξης «Λειτουργικές Δαπάνες της ΟΤΔ/ΕΦ Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε για την εφαρμογή των ΤΑΠΤοΚ/ΕΚΤ» και ειδικότερα μέχρι 31-12-2021 με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του, με:
– Ένα (1) άτομο με ειδικότητα ΠΕ Οικονομικού
– Ένα (1) άτομο με ειδικότητα ΠΕ Μηχανικού

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε. στα Χανιά, οδός Γολγοθά 2 – Όαση Βαρύπετρου, Κεντρικό Πρωτόκολλο, μέχρι την 30-07-2019 και ώρα 14:00.

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για την Πράξη «Λειτουργικές Δαπάνες της ΟΤΔ/ΕΦ Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε για την εφαρμογή των ΤΑΠΤοΚ/ΕΚΤ» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.
Υπεύθυνος για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κος Ευστράτιος Μηλιδάκης, Δ/ντης Διοικητικών Υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε. τηλ. 2821029214.

Το υλικό της Προκήρυξης θα παραμείνει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Κ. Α.Ε.
(www.oakae.gr), για 15 ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας, για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από αξιολόγησή τους από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια, την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ