Αυτοί είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Χανίων

Παραμένει στην θέση του ο Αντώνης Βαρδάκης ενώ ο Μιχάλης Καλογριδάκης αναλαμβάνει αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών στην θέση του Γιώργου Ξανθουδακη

Ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης οι ανακοινώσεις του Δημάρχου για τον ορισμό των νέων αντιδημάρχων μετά τη λήξη της θητείας τους.

1. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου Χανίων “Για τα Χανιά” Χαζιράκη Νικόλαο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην
αρμοδιότητες:
α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και των Τμημάτων
της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.

β. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος
Δημοτικής Κατάστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

γ. Την αναπλήρωση του Ληξιάρχου του Δήμου Χανίων και την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων όπως αυτές
προβλέπονται από το Ν. 344/1976 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

δ. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Κοινότητα Χανίων και
την συνεργασία με το Πρόεδρο και τους εκπροσώπους της Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων
αυτής.

ε. Την προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

στ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην των οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των
παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων καθώς και την υπογραφή όλων των εγγράφων που
σχετίζονται με τις αρμοδιότητες απαραίτητων διοικητικών και συμβολαιογραφικών εγγράφων και αφορούν σε
προσκυρούμενα και ρυμοτομούμενα τμήματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ζ. Τις αρμοδιότητες του σημείου 6 του άρθρου 19 παρ. Γ [1], που αφορά σε θέματα Δημοτικής Περιουσίας του Τμήματος Μελετών, Προγραμμάτων και Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

2. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου Χανίων “Για τα Χανιά” Γιαννακάκη Ιωάννη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην
αρμοδιότητες:
α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του
Γραφείου Πολιτισμού και Μουσικής Παιδείας-Φιλαρμονικής, του Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας

β. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του
Τμήματος Βιβλιοθηκών της ανωτέρω Διεύθυνσης.

γ. Την αναπλήρωση του Δημάρχου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου Χανίων.
3. δ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην των οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στα πλαίσια των
παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

3. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου Χανίων “Για τα Χανιά” Μιχαηλάκη Στυλιανό, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Γραφείου
Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.

β. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Ελευθερίου Βενιζέλου & Ακρωτηρίου.
-Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Δημοτικών Ενοτήτων, συμπεριλαμβανομένης
της αρμοδιότητας εποπτείας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές.
-Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται
στις Δημοτικές Ενότητες, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ.
ιδιώτης εργολάβος), σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.
-Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Δημοτικές Ενότητες.
-Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις
Δημοτικές Ενότητες Ελευθερίου Βενιζέλου & Ακρωτηρίου.
-Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων
για την επίλυση των προβλημάτων τους.

γ. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

4. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου Χανίων “Για τα Χανιά” Νικηφοράκη Ιωάννη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ ́ ύλην
αρμοδιότητες:

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος
Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

β. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης μεταξύ των οποίων η
υλοποίηση, λειτουργία και εποπτεία του όλου συστήματος διαχείρισης δεσποζόντων και αδέσποτων ζώων και
η εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Κτηνιατρείου.

γ. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Γραφείου
Έργων Αυτεπιστασίας, Επισκευών και Συντηρήσεων του Τμήματος Επιβλέψεων και Εκτέλεσης Τεχνικών
Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

δ. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Κεραμειών.
-Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Δημοτικής Ενότητας, συμπεριλαμβανομένης της
αρμοδιότητας εποπτείας του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν.
-Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται
στη Δημοτική Ενότητα, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης
εργολάβος), σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους.
-Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
4
-Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τη
Δημοτική Ενότητα Κεραμειών.
-Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων
για την επίλυση των προβλημάτων τους.

5. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο Βαρδάκη Αντώνιο – Ιωάννη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος
Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.

β. Την εκπροσώπηση του Δήμου Χανίων στη σχολική εφορία του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου – Λυκείου
Κρήτης.

γ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των
παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

6. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου Χανίων “Για τα Χανιά” Καλογριδάκη Μιχαήλ, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ ́ ύλην
αρμοδιότητες

α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των λειτουργιών των ακόλουθων
Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:
 Μελετών, Προγραμμάτων και Δημοτικής Περιουσίας πλην των αρμοδιοτήτων του σημείου 6 του άρθρου
19 ενότητα Γ, παρ. [1], που αφορά σε θέματα Δημοτικής Περιουσίας,
 Επιβλέψεων και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων πλην του Γραφείου Έργων Αυτεπιστασίας, Επισκευών
και Συντηρήσεων.
 Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας,
 Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης

β. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Αυτοτελούς
Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σταθμού.

γ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των
παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.
7. Ο Αντιδήμαρχος Μιχαηλάκης Στυλιανός σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του αναπληρώνεται
κατά την αρμοδιότητα της τέλεσης των πολιτικών γάμων από τους ακόλουθους Αντιδημάρχους κατά
σειρά: Ζερβουδάκη Ελένη, Χαζιράκη Νικόλαος, Αλόγλου Αναστάσιο, Γιαννακάκη Ιωάννη, Βαρδάκη
Αντώνιο-Ιωάννη, Τσουπάκη Μιχαήλ και Νικηφοράκη Ιωάννη.
8. Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι Νικηφοράκης Ιωάννης και Γιαννακάκης
Ιωάννης.
9. Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι Γιαννακάκης Ιωάννης και Βαρδάκης Αντώνιος.

Νωρίτερα είχε ανακοίνωση της ανανέωσης της θητείας τριών αντιδημάρχων:

• Στον Αντιδήμαρχο και δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου Χανίων “Για τα Χανιά” Aλόγλου Αναστάσιο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες: Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, β. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής , γ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων και συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων καθώς και των λοιπών οικονομικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος Χανίων, πλην όσων εκδίδονται στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων οι οποίες δεν του έχουν ανατεθεί από τον Δήμαρχο Χανίων , δ. Την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής, ε. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Θερίσου.

• Στην Αντιδήμαρχο και δημοτική σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου Χανίων “Για τα Χανιά” Ζερβουδάκη Ελένη, στην οποία παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες: α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, προστασίας ΑΜΕΑ και Ισότητας. β. Το συντονισμό και παρακολούθηση όλων των δράσεων εθελοντισμού που υλοποιεί ο Δήμος Χανίων και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.γ. Την εκπροσώπηση του Δήμου στο Δ.Σ. του Κ.Η.Φ.Α.Π. «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ». δ. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας.
ε. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην των οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.
• Στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου Χανίων “Για τα Χανιά” Τσουπάκη Μιχαήλ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες: α. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και των Τμημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας. β. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Σούδας. γ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων πλην οικονομικών συμβάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο των παραπάνω καθ’ ύλην ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων.

 

8 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Προφανως ο σημανδηρακης ειναι πολυ ευχαριστημενος απο τη λειτουργια της πολεοδομιας για κρατησει τον χαζιρακη στη θεση του.το οτι συναδελφοι μηχανικοι, αρχιτεκτονες, τοπογραφοι και απλοι πολιτες καταριουνται την τυχη τους ολημερα που εμπλεξαν με το συγκεκριμενο μαγαζι και οτι του τα εχουν πει, συλλογοι, τεε, μεμονωμενοι μηχανικοι, δεν τον ενδιαφερει καθολου.
  Μη μας ξαναπεις ομως οτι θα τα αλλαξεις ολα κλπ.
  Εισαι αξιος της μοιρας σου και των επιλογων σου παναγιωτη.
  Απο εμενα ψηφο δεν ξαναβλεπεις.

 2. ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΜΑ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΕΤΟΙΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ.

  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΒΑΡΔΑΚΗ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΛΛΑ ΕΧΑΣΕ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΠΑΤΑΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΨΗΛΑ, ΛΕΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΠΕΣΑ ΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ.Ή ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ….

 3. Αντιμισθια ο βαρδακης…………

  Πολλα συγχαρητηρια, πολυ “μαγκας”……..

  Καπως ετσι μια ψηφος πχ στον Βαμβουκα μεταφερεται ατον Σημανδηρακη.

  Καλα μυαλα στους ψηφοφορους και την αλλη φορα μακρυα απο οσους δεν εχουν ξερετε τι……….

 4. Πρεπει να αναγνωρισουμε το μεγαλο εργο του κυριου Μιχαηλακη στον αθλητισμο . Καλα εκανε και τον κρατησε στη θεση του .

 5. Οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου πάντως χρειάζονται κάνα σεμινάριο τεχνικών έργων σε καμιά ευρωπαϊκή πόλη γιατί τα παιδιά ακόμη δεν ξερουν το 2021 οτι μετά απο μια ασφαλτόστρωση γίνεται άμεσα και διαγράμμιση και αν γινει διαγράμμιση βάζετε ειδικό χρώμα με ανακλαστικά στοιχειά μέσα και όχι άσβεστη από το χωράφι του μπαμπά σας.Είστε επικίνδυνοι και άσχετοι τελείως.
  ΠΧ Σταλος – Αγία Μαρίνα – Πλατανιάς… στα λοκνταουν δεν κάνανε τίποτα και 10 μέρες πριν αρχίσει η καλοκαιρινή σεζόν θυμηθηκαν να ασφαλτοστρώσουν τον δρόμο και αντί απο πίσω να γινει διαγράμμιση κάνανε 100 μέτρα γραμμή από το Creta Dream μεχρι ουτε καν τα φανάρια και φυγανε.Μα τοσο ΞΕΦΤΙΛΑ

 6. Τι κανει ο ανθρωπος για ένα μισθουλάκι.Να μην ειχε να ταίσει τα παιδιά του να το καταλαβω. Αλλα που πηγε ο ανδρισμος με την μεταφορικη και οχι κυριολεκτιη εννοια του όρου.
  Τι κανεις ρε ανθρωπε. Τι θα παθεις αν μεινεις χωρις καρεκλα. Ο Ξανθουδάκης χαζός ειναι που τιμησε τον λόγο του και δεν πουλησε τοσους ανθρωπους που συμπορευτηκε μαζί τους;Κακός στραβος ο Βαμβουκας πες τον ότι θες αλλα με αυτον εκλέχθηκες, απο αυτους που τον ψηφισαν.

  Τι ειναι αυτά ρε!

 7. Παναγιώτη πρεσβευτη των νέων αξιών στα δημοτικά του τόπου.ακεραιε χαρακτήρα,υπέρμαχε της σκληρής δουλειάς και της αξιοκρατίας.
  Εναν αντιδήμαρχο κλεμμενο απο αλλον.
  Εναν άλλο που από οικονομικά ξέρει όσο τα γίδια στα κεραμεια.
  Εναν που αν τον ρωτησεις για πολεοδομική αδεια πάει να παρει αδεια από τη μαμά του να δέσει τα κορδόνια του.
  Εναν μεγάλο μαέστρο που έξω από τα Χανιά δεν τον ξέρει επισης ούτε η θεια του.
  Αντε καλά κρασιά Παναγιώτη.οι δημοτικές εκλογές τελείωσαν, οι εθνικές αργούν.

 8. ΑΥΤΟΙ ΠΛΗΡΩΝΟΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ.ΔΕΙΤΕ ΦΑΤΣΕΣ! ΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΜΠΑΤΣΕΛΟΡ.

  ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΜΙΣΘΟ!!!!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ