Αυτοί αναλαμβάνουν αντιδήμαρχοι στον Δήμο Κισσάμου μετά τις εκλογές

Νέοι αντιδήμαρχοι με απόφαση του νέου Δημάρχου Κισσάμου Γιώργου Μυλωνάκη,

Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Κισσάμου,
με θητεία από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης και για ένα έτος εντός της
τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Καθ’ύλην

1.τον κ.Μαυροδημητράκη Σπυρίδωνα του Αρτεμίου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Την ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών Καθαριότητος, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
Των θεμάτων Πολιτικής Προστασίας.
Την τέλεση Πολιτικών Γάμων

2.τον Χριστουλάκη Θεόφιλο του Νικολάου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες:
Την ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών Υδροάρδευσης-Αποχέτευσης
Την τέλεση Πολιτικών Γάμων

3.τον Κελαϊδή Ιωάννη του Παναγιώτη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες:
Των θεμάτων Αθλητισμού και Νεολαίας
Των θεμάτων σχετικών με αδέσποτα ζώα
Την τέλεση Πολιτικών Γάμων

4.τον Χαχλάκη Γεώργιο του Ιωάννη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες:
Των θεμάτων Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού
Την τέλεση Πολιτικών Γάμων

Κατά τόπον

1.κατά τόπον Αντιδήμαρχο τον κ.Μαυροδημητράκη Σπυρίδωνα του Αρτεμίου, για τις Τοπικές
Κοινότητες Καλλεργιανών και Πολυρρήνιας Δημοτικής Ενότητας Κισσάμου

2. κατά τόπον Αντιδήμαρχο τον κ. Χριστουλάκη Θεόφιλο του Νικολάου, για τις Τοπικές
Κοινότητες Αμυγδαλοκεφαλίου και Κάμπου Δημοτικής Ενότητος Ιναχωρίου και για τις Τοπικές Κοινότητες Καλαθενών ,Σηρικαρίου και Κουκουναράς Δημοτικής Ενότητος Κισσάμου.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι
μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον
ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται
στην άσκηση των καθηκόντων του

Δ.Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Μαυροδημητράκης Σπυρίδων του Αρτεμίου , που αναπληρώνει το
Δήμαρχο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ