Παρέμβαση Βιρβιδάκη για την μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων στους Δήμους

ªËÁ¶¢Ä¹°ª¸ ˦ÃËÄ¡¹ºÃË ªË»µÃˤ¹ÃËΕρώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών κ. Ιωάννη Μιχελάκη και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη με θέμα «Αρμοδιότητες που θα ασκήσουν οι Δήμοι οι οποίες δεν έχουν ακόμα μεταφερθεί», κατέθεσε την Τετάρτη 12/2/2014 ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας και Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης.

Στην ερώτησή του ο κ. Βιρβιδάκης αναφέρει:

«Στις 4/12/2012 κατέθεσα προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών Επίκαιρη Ερώτηση με θέμα ‘‘Αρμοδιότητες που θα ασκήσουν οι Δήμοι από 1-1-2013’’ στην οποία ανέφερα μεταξύ των  άλλων ‘‘Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του νόμου 3852/2010 προβλέπεται η μεταφορά σημαντικού αριθμού αρμοδιοτήτων στους Δήμους στις 1/1/2013. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως  τα υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων-Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων-Υγείας- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Επίσης με  το άρθρο 95 του νόμου 3852/2010 προβλέπεται η έκδοση Π.Δ. για την ολική ή μερική κατάργηση των υπηρεσιακών μονάδων της Περιφέρειας, που ασκούσαν τις αρμοδιότητες οι οποίες μεταβιβάζονται στους Δήμους από 1-1-2013 και άλλα θέματα όπως η μετάταξη προσωπικού και η απόδοση των ανάλογων οικονομικών πόρων…’’ και ρωτούσα μεταξύ των άλλων ‘‘Έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του προσωπικού και των αναγκαίων πόρων στους Δήμους για να ασκήσουν τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες από 1-1-2013…’’. Η Επίκαιρη Ερώτηση προγραμματίστηκε να συζητηθεί στην Ολομέλεια στις 10/12/2012 όμως δεν συζητήθηκε λόγω  κωλύματος του Υπουργού και διεγράφη.

Πράξη νομοθετικού  ( ΦΕΚ 256 Α’,31-12-2012) η οποία κυρώθηκε με τον νόμο 4147/2013 αναφέρει στο Άρθρο 1 ‘‘1. Ο χρόνος έναρξης άσκησης από  τους δήμους των αρμοδιοτήτων των άρθρων 94και 204 του ν.3852/2010 ( Α’87), που τους μεταβιβάζονται στο πλαίσιο των οριζομένων  στη περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 95 και στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 206 του ιδίου νόμου, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016, ως ισχύει, καθορίζεται αναλόγως με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονομικών σε ζητήματα αρμοδιότητάς του, καθώς και κάθε άλλου καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, όπου συντρέχει περίπτωση, έπειτα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

Με τις αποφάσεις αυτές, ρυθμίζονται και ζητήματα μεταφοράς προσωπικού και απόδοσης των ανάλογων οικονομικών πόρων, που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στους Δήμους, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικό, τεχνικό, λεπτομερειακό ζήτημα.

2.  Με όμοιες αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται αναλόγως ο χρόνος έναρξης άσκησης από τους Δήμους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς στο πλαίσιο των οριζομένων στην περ. α, της παρ. 1, του άρθρου 95 του ν. 3852/2010, για τις οποίες παρέχεται διοικητική υποστήριξη.

Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις των παρ. 2,3 και 4 και της περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 95 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 206 του ανωτέρω νόμου, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης σε αυτά σχετικής προθεσμίας.

3. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει αντίθετα με τα ανωτέρω καταργείται από της δημοσιεύσεως του παρόντος.’’

Ενόψει της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων σημαντικός αριθμός υπαλλήλων μετετάχθη στους Δήμους ήδη από το 2010. Η μετάταξη των υπαλλήλων χωρίς τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων οδήγησε στο φαινόμενο οι μεταταχθέντες υπάλληλοι να ασκούν καθήκοντα άσχετα με την ειδικότητά τους.

Για παράδειγμα υπάλληλος ΤΕ Τεχνολόγος Τροφίμων, να εργάζεται στο τμήμα δανειοδοτήσεων, στο ληξιαρχείο και στο πρωτόκολλο του Δήμου. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι μετατάξεις ανακλήθηκαν ενώ σε άλλες όχι με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα μωσαϊκό περιπτώσεων.

Επειδή όλη αυτή η κατάσταση οδηγεί στη μη  σωστή αξιοποίηση σημαντικού ανθρώπινου δυναμικού, επειδή είναι αδιανόητο να αποκλείεται από εργαζόμενους το δικαίωμα να ασκήσουν την ειδικότητά τους .».

Καταλήγοντας ο κ. Βιρβιδάκης ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς πως σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν τα προαναφερθέντα προβλήματα

 

Συνημμένη η ερώτηση με θέμα «Αρμοδιότητες που θα ασκήσουν οι Δήμοι οι οποίες δεν έχουν ακόμα μεταφερθεί».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ