Ομόφωνα ζήτα την αναστολή του κλεισίματος της Εθνικής Τράπεζας στην Παλαιόχωρα ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου

Ομόφωνο ψήφισμα για την αναστολή λειτουργίας του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στην Παλαιόχωρα, εξέδωσε το δημοτικό συμβούλιο Καντάνου-Σελίνου κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του.

Στο ψήφισμα χαρακτηριστικά αναφέρεται:

“Σήμερα την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καντάνου Σελίνου συνήλθε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο πρώην Δημαρχείο Πελεκάνου στην Κουντούρα, ύστερα από την υπ’ αριθ.: 6255/19.10.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε εμπρόθεσμα με αποδεικτικό στα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, καθώς και στους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, προκειμένου να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης.

Σημειώνουμε ότι με την υπ’ αριθ. 226/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6ΔΙΠΩΕ1-ΞΛ7) αποφασίστηκε η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου εκτός της έδρας του, βάσει του άρθρου 74 Ν.4555/2018.

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος Καντάνου Σελίνου, κ. Αντώνιος Κων. Περράκης, και συμμετείχαν οι παρακάτω σύμβουλοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  
1.       Αλυγιζάκης Σταύρος, Πρόεδρος Δ.Σ

2.       Αλφιέρη Στυλιανή, Αντιδήμαρχος

3.       Βακάκης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

4.       Βαρδουλάκης. Ιωάννης,  Δημ. Σύμβουλος

5.       Γεντεκάκης Ιωάννης, Δημ. Σύμβουλος

6.       Δρακάκης Νικόλαος, Δημ. Σύμβουλος

7.       Καστανάκης Ελευθέριος, Δημ. Σύμβουλος

8.       Κουκουβιτάκης Βασίλειος, Δημ. Σύμβουλος

9.       Μαράκης Αντώνιος , Δημ. Σύμβουλος

 

10.   Μαρκουλάκης Πολύδωρος, Δημ. Σύμβουλος

11.   Μπικάκης Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος

12.   Περράκη Μαρκέλλα, Δημ. Σύμβουλος

13.   Περράκη-Καλαϊτζάκη Αικατερίνη, Δημ. Σύμβουλος

14.   Σταυρίδου-Βλησίδη Σταματία, Δημ. Σύμβουλος

15.   Τρακάκης Αλέξανδρος, Δημ. Σύμβουλος

16.   Φιωτοδημητράκης Νικόλαος,  Αντιδήμαρχος

17.   Ψαράκης Δημήτριος, Δημ. Σύμβουλος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Ζερβουδάκη Παγώνα, Δημ. Σύμβουλος
 2. Ζουριδάκης Γεώργιος, Δημ. Σύμβουλος
 3. Μπελιβανάκης Μιχαήλ, Δημ. Σύμβουλος
 4. Μπιτσάκης Αντώνιος, Δημ. Σύμβουλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι ακόλουθοι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:

 1. Πατσουράκης Νεκτάριος, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Βοθιανών
 2. Σημαντηράκης Νεκτάριος, Πρόεδρος Τ.Κ. Σκλαβοπούλας
 3. Φουντουλάκη Μαρία, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Καμπανού

 

Αφού ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία από τα μέλη, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι ένα (21) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δεκαεπτά (17) μέλη, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου Χριστίνα Μαστοράκη για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Θέμα 1ο: Ψήφισμα για την αναστολή λειτουργίας του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στην Παλαιόχωρα

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης κι έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ. Αντώνιο Περράκη, ο οποίος εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:

 

«Κατόπιν της αναστολής λειτουργίας του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στην Παλαιόχωρα, καθώς σήμερα (25-10-2018) ήταν η τελευταία εργάσιμη ημέρα εξυπηρέτησης του κοινού, και δεδομένων των προβλημάτων που θα ανακύψουν από την αναστολή του, προτείνω την έκδοση σχετικού ψηφίσματος από το Δημοτικό μας Συμβούλιο.

Σας υπενθυμίζω ότι μετά την επίσημη ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας περί κλεισίματος του καταστήματος στην Παλαιόχωρα, ο  Δήμος Καντάνου-Σελίνου με την υπ’ αριθ. πρωτ. 6021/12-10-2018 επιστολή του προς τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας και το Υπουργείο Εσωτερικών διαβίβασε τεκμηριωμένα το αίτημά του.

Ακολούθως σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο με τοπικούς φορείς, συλλόγους, συνεταιρισμούς κλπ συντάχτηκε και δημοσιεύτηκε σχετικό Δελτίο Τύπου.

Με βάση το Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε προτείνω την έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος:

 

«Ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου λόγω της αναστολής της λειτουργίας του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στην Παλαιόχωρα θα προβεί σε άμεση διακοπή της συνεργασίας με την εν λόγω τράπεζα με όλες τις επακόλουθες συνέπειες.

Το ίδιο αποφάνθηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο,  οι τοπικοί φορείς, οι σύλλογοι, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις του Δήμου Καντάνου-Σελίνου.

Συγκεκριμένα προγραμματίζεται η μαζική και άμεση μεταφορά των κεφαλαίων μας, το κλείσιμο λογαριασμών μισθοδοσίας, ταμιευτηρίων, προθεσμιακών, η ρευστοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων και των μετοχών και η αντίστοιχη μεταφορά όλων των τραπεζικών συναλλαγών που προαναφέρθηκαν σε τράπεζες που διατηρούν υποκαταστήματα στο Δήμο μας και δύνανται να εξυπηρετούν το κοινό ακολουθώντας την παραδοσιακή τραπεζική.

Αντιτιθέμεθα στο κλείσιμο του υποκαταστήματός σας και αιτούμαστε την επαναστελέχωσή του με επαρκές καταρτισμένο προσωπικό, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου καθιστώντας την ξανά ανταγωνιστική και πρωτοπόρο έναντι των λοιπών τραπεζών της περιοχής μας.

Αιτούμαστε, τέλος, από το Υπουργείο Οικονομικών την επανεξέταση των διαφόρων προτιμησιακών σχέσεων του Δημόσιου Τομέα με συγκεκριμένες τράπεζες (όπως πχ επιδόματα ανεργίας, παράβολα κλπ), οι οποίες συρρικνώνουν το Δίκτυό τους και δεν καλύπτουν πλέον όλη τη χώρα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καντάνου-Σελίνου ομόφωνα απαιτεί από τα αρμόδια Υπουργεία και από τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας να άρουν την απόφασή τους για το κλείσιμο του υποκαταστήματος στην έδρα του Δήμου μας και να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την άμεση επαναλειτουργία του.

Το άνωθεν ψήφισμα να διαβιβαστεί:

 1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών
 2. Στο Υπουργείο Οικονομικών
 3. Στους Βουλευτές του Ν. Χανίων
 4. Στην Περιφέρεια Κρήτης
 5. Στα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 6. Στη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας ».

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 229/2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου κ. Αντωνίου Περράκη, όπως λεπτομερέστατα καταγράφεται στο πρακτικό και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος:

«Ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου λόγω της αναστολής της λειτουργίας του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στην Παλαιοχώρα θα προβεί σε άμεση διακοπή της συνεργασίας με την εν λόγω τράπεζα με όλες τις επακόλουθες συνέπειες.

Το ίδιο αποφάνθηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο,  οι τοπικοί φορείς, οι σύλλογοι, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις του Δήμου Καντάνου-Σελίνου.

Συγκεκριμένα προγραμματίζεται η μαζική και άμεση μεταφορά των κεφαλαίων μας, το κλείσιμο λογαριασμών μισθοδοσίας, ταμιευτηρίων, προθεσμιακών, η ρευστοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων και των μετοχών και η αντίστοιχη μεταφορά όλων των τραπεζικών συναλλαγών που προαναφέρθηκαν σε τράπεζες που διατηρούν υποκαταστήματα στο Δήμο μας και δύνανται να εξυπηρετούν το κοινό ακολουθώντας την παραδοσιακή τραπεζική.

Αντιτιθέμεθα στο κλείσιμο του υποκαταστήματός σας και αιτούμαστε την επαναστελέχωσή του με επαρκές καταρτισμένο προσωπικό, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου καθιστώντας την ξανά ανταγωνιστική και πρωτοπόρο έναντι των λοιπών τραπεζών της περιοχής μας.

Αιτούμαστε, τέλος, από το Υπουργείο Οικονομικών την επανεξέταση των διαφόρων προτιμησιακών σχέσεων του Δημόσιου Τομέα με συγκεκριμένες τράπεζες (όπως πχ επιδόματα ανεργίας, παράβολα κλπ), οι οποίες συρρικνώνουν το Δίκτυό τους και δεν καλύπτουν πλέον όλη τη χώρα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καντάνου-Σελίνου ομόφωνα απαιτεί από τα αρμόδια Υπουργεία και από τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας να άρουν την απόφασή τους για το κλείσιμο του υποκαταστήματος στην έδρα του Δήμου μας και να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την άμεση επαναλειτουργία του».

Το άνωθεν ψήφισμα να διαβιβάστηκε:

 1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών
 2. Στο Υπουργείο Οικονομικών
 3. Στους Βουλευτές του Ν. Χανίων
 4. Στην Περιφέρεια Κρήτης
 5. Στα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 6. Στη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας ».

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ