Κρήτη | Προσλήψεις σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας του νησιού

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού εξήντα τριών (63) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δώδεκα (12)μηνών, για τους φορείς Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ.

Αναλυτικά οι προσλήψεις για τις δομές υγείας του νησιού έχουν ως εξής:

p1

p2

Η σχετική ανακοίνωση, καθώς και παράρτημα στο όποιο περιγράφονται οι τίτλοι σπουδών – τα προσόντα και η διαδικασία που ακολουθείται σχετικά με την κατάταξη και την πρόσληψη του προσωπικού έχει  αναρτηθεί στο διαύγεια, στην  επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας www.hc-crete.gr, καθώς και  σε εμφανές σημείο της κεντρικής υπηρεσίας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης .

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα  11-4 -2016

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να  υποβάλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από εκείνους πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: 7η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 26 Τ.Κ. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης εμπειρίας : α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στην ιστοσελίδα της 7ης ΥΠΕ Κρήτης:

www.hc-crete.gr και συγκεκριμένα ακολουθώντας την διαδρομή:

Για τον πολίτη → Θέσεις εργασίας → Μη μόνιμο  προσωπικό

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ 7ης  Υ.ΠΕ.  ή  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ  Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ (μπορούν να το επιβεβαιώσουν πληκτρολογώντας τον αριθμό ταυτότητάς τους από την ιστοσελίδα της 7ης ΥΠΕ Κρήτης στο παραπάνω σημείο. Ο απευθείας σύνδεσμος είναι: http://www.hc-crete.gr/epikoyrikoi)

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΙΝΑΙ :

Αίτηση (υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης)

Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (Βλέπε παράρτημα).

Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).

Υπεύθυνη Δήλωση απόδειξης εμπειρίας στο ίδιο ή σε συναφές αντικείμενο με την ειδικότητά τους ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  (η υπεύθυνη δήλωση υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 7ης ΥΠΕ Κρήτης)

Για την κατηγορία ΥΕ τραυματιοφορέων λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε εμπειρία.

Βεβαίωση ενσήμων του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

Αριθμό Μητρώου Ανέργου (αναγράφεται  στην κάρτα ανεργίας ή στη βεβαίωση ανεργίας). Η ανεργία επιδοτούμενη ή  μη  ελέγχεται απευθείας από το ΑΣΕΠ  μέσω της διαλειτουργικότητάς του με τον ΟΑΕΔ

ΑΜΚΑ (Απλή αναγραφή στο έντυπο της αίτησης)

Για τις κατηγορίες ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ –ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση της ταυτότητας μέλους των αντίστοιχων Ενώσεων Ε.Ν.Ε και Π.Σ.Φ. (βλέπε παράρτημα)

Γνώση χειρισμού Η/Υ  (όπου απαιτείται – βλέπε παράρτημα)

ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΉΔΗ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ 7ης  Υ.ΠΕ. και είναι σε ισχύ η αίτησή τους  μπορούν να  προσκομίσουν συμπληρωματικά οποιοδήποτε έγγραφο κρίνουν  ως αναγκαίο με βάση τα προαναφερθέντα και τα σχετικά που αναφέρονται στο παράρτημα.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2813 404434 και 2813 404447

zarpanews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ