Έρχονται προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στην Κρήτη

Ανακοίνωση για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικού αριθμού δεκαεννιά  ατόμων, για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για εννιά μήνες για τους μουσικούς, ενώ για οκτώ  μήνες για τους εικαστικούς, για τον καθηγητή σκακιού και τον δάσκαλο παραδοσιακών χορών.

Ανεξαρτήτως κατηγορίας οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

sss

ssssfff

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν μια αίτηση δηλώνοντας ρητώς την ειδικότητά τους, τον α/α θέσης της προκήρυξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα προσόντα τους όπως αναφέρονται στον Πίνακα Β και στην ενότητα Απαραίτητα Δικαιολογητικά και να την καταθέσουν στην Γραμματεία του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας», Δημοκρατίας 31, 2ος όροφος, Ιεράπετρα, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης, δηλαδή από 3-8-2016 έως και 12-8-2016.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της τριμελούς Επιτροπής Επιλογής που ορίστηκε με την με αριθμ. πρωτ. 9153/18-7-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η οποία και θα συνεδριάσει στα γραφεία Δ/νσης της «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας», Δημοκρατίας 31, 2ος όροφος, την Τρίτη 23-8-2016.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραστούν ενώπιον της επιτροπής επιλογής.

Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα – κατάλληλα δικαιολογητικά, αποκλείονται από την Επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση.

Για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την Επιτροπή ενεργείται πρακτική δοκιμασία κατά τον προσφορότερο τρόπο ενώπιόν της.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την αναλυτική προκήρυξη από τα Γραφεία της «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», Δημοκρατίας 31, 2ος όροφος, τηλ. επικοινωνίας 2842340389 , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σχετικές πληροφορίες στο τηλέφωνο 2842090010 (Μουσική Σχολή Ιεράπετρας, 14.00-20.00).

Πηγή: dikaiologitika.gr

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ