Αντιδήμαρχοι Χανίων | Τα ίδια Παντελάκη μου τα ίδια… Παντελίδη μου | Δεν ταιριάζετε σου λέω, με τους υπόλοιπους…

antidimarxoi

Οι ίδιοι αντιδήμαρχοι διατηρούνται στο Δήμο Χανίων για δύο ακόμη έτη σύμφωνα με σχετική απόφαση για τον ορισμό αντιδημάρχων που δημοσιεύτηκε το μεσημέρι.

Συγκεκριμένα η απόφαση του Δημάρχου Χανίων κ. Μανώλη Σκουλάκη είναι η εξής:

Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου ΧΑΝΙΩΝ, από 01/01/2013 και για δύο χρόνια, μέχρι τη λήξη της παρούσας δημοτικής θητείας, δηλαδή για τα έτη 2013-2014, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:

1. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Νικόλαο Ξυνίδη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει :

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:
1. της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
2. της Διεύθυνσης Πολεοδομίας
3. της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
4. του Τμήματος Προγραμματικής Σύμβασης της Παλιάς Πόλης των Χανίων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
5. του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
• την υπογραφή όλων των απαραίτητων διοικητικών και συμβολαιογραφικών εγγράφων που σχετίζονται με προσκυρούμενα και ρυμοτομούμενα τμήματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
• τη διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού και παραλίας.
• την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χανίων.
• την αναπλήρωση σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου κ. Χρυσής Χατζηδάκη-Μιχαηλάκη σε ότι αφορά στην έκδοση και υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων που θα προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή έχουν εγγραφεί σ’ αυτόν ύστερα από αναμόρφωση του και έχουν διατεθεί – ψηφιστεί με αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου αφού προηγουμένως έχουν ελεγχθεί τα σχετικά δικαιολογητικά από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.
• τη συνεπικουρία όλων των Αντιδημάρχων καθώς και την αναπλήρωση τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους σε όλες τις περιπτώσεις που δεν ορίζεται διαφορετικά με την παρούσα ή άλλη απόφαση μας.

2. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κων/νο Πρωτοπαπαδάκη στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:
1. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
• την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων.
• την Προεδρία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

3. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μανούσο Λιονάκη στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:
1. της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας
2. της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας
3. της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
• Την εκπροσώπηση του Δήμου στη σχολική εφορία του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου -Λυκείου Κρήτης.
• Την έκδοση αδειών Γάμου και την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

4. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δημήτριο Λειψάκη στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:
1. του Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού,
2. του Τμήματος Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού,
• Την αρμοδιότητα συντονισμού, εποπτείας και παρακολούθησης του έργου της Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ) στον τομέα του σχεδιασμού, διοργάνωσης και υλοποίησης προγραμμάτων και δράσεων πολιτισμού.
• Την Αντιπροεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Χανίων.
• Την έκδοση αδειών γάμου και τέλεση Πολιτικών Γάμων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αρμοδίου Αντιδημάρχου κ. Μ. Λιονάκη.

5. Ορίζει Αντιδήμαρχο τη Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα. Χρυσή Χατζηδάκη-Μιχαηλάκη, στην οποία παρέχεται αντιμισθία, και της μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:
1. του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμεΑ και Ισότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού
2. του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού
• Το συντονισμό και παρακολούθηση όλων των δράσεων εθελοντισμού που υλοποιεί ο Δήμος Χανίων και τα νομικά πρόσωπα αυτού.
• Την εκπροσώπηση του Δήμου στο Δ.Σ. του Κ.Η.Φ.Α.Π. «Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ»
• Tην έκδοση και υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων που θα προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή έχουν εγγραφεί σ’ αυτόν ύστερα από αναμόρφωση του και έχουν διατεθεί – ψηφιστεί με αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου αφού προηγουμένως έχουν ελεγχθεί τα σχετικά δικαιολογητικά από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου
• Την αρμοδιότητα συντονισμού, εποπτείας και παρακολούθησης του έργου των νομικών πρόσωπων του Δήμου που υλοποιούν δράσεις στους τομείς: α) της κοινωνικής προστασίας, φροντίδας και αλληλεγγύης και β) παιδείας και πιο συγκεκριμένα: του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (ΔΟΚΟΙΠΠ), της Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ), του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων και των Σχολικών Επιτροπών (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) του Δήμου Χανίων.
• Την έκδοση αδειών γάμου και τέλεση Πολιτικών Γάμων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αρμοδίου Αντιδημάρχου κ. Μ. Λιονάκη.

6. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Εμμανουήλ  Κεμεσίδη στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:
1. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών πλην του Τμήματος Προγραμματικής Σύμβασης της Παλιάς Πόλης των Χανίων και πιο συγκεκριμένα:
• του Τμήματος Μελετών, Προγραμμάτων και Δημοτικής Περιουσίας
• του Τμήματος Επιβλέψεων και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων
• του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Κυκλοφοριακών Θεμάτων
• του Τμήματος Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών
2. του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σταθμού.

7. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ελευθέριο Αμπαδιωτάκη στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:
1. του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
β. κατά τόπον τις εξής αρμοδιότητες στις Δημοτικές Ενότητες: 1. Ακρωτηρίου 2. Ελευθερίου Βενιζέλου 3. Θερίσου, 4. Κεραμιών, 5. Ν. Κυδωνίας, 6. Σούδας και 7. Χανίων:
• Την ευθύνη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Δημοτικές Ενότητες, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας διαχείρισης, αξιολόγησης, παρακολούθησης της απόδοσης και ελέγχου του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές.
• Την ευθύνη συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. ιδιώτης εργολάβος).
• Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές ενότητες.
• Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών έγγραφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων.
• Τη συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Γ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου Χανίων κ. Εμμανουήλ Σκουλάκη, αναπληρωτής για την άσκηση των καθηκόντων του ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ξυνίδης και σε περίπτωση που και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Ελευθέριο Αμπαδιωτάκη.

Δ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Προηγούμενο άρθροΠρόγραμμα για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Επόμενο άρθροΟ Ν.Ο.Χανίων απόψε με Πανιώνιο στην Αθήνα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ